งานสหกิจศึกษาจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนิเทศงานสหกิจศึกษา

งานสหกิจศึกษาจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนิเทศงานสหกิจศึกษา

เมื่อวันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2556 ระหว่างเวลา 08.30 – 12.00 น. งานสหกิจศึกษา กองบริการการศึกษา จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนิเทศงานสหกิจศึกษาในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ณ ห้องประชุม 1 อาคารสโมสรบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา เป็นประธานในงาน และมีผู้เข้าร่วมโครงการเป็นผู้แทนจากคณะต่างๆ ที่เป็นผู้นิเทศงานสหกิจศึกษา

ในโครงการมีการบรรยาย เรื่อง “ปรัชญาสหกิจศึกษา” และ “กระบวนการนิเทศงานสหกิจศึกษา” โดย อาจารย์ ดร.วรรทณา สินศิริ อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยี และมีกิจกรรมระดมสมอง ถอดบทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการนิเทศงานสหกิจศึกษา อภิปรายพร้อมนำเสนอประเด็น เรื่อง ปัญหาที่เกิดจากการนิทศงานสหกิจศึกษาในปีที่ผ่านมา แนวทางพัฒนาการนิเทศงานสหกิจศึกษาในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อหาแนวทางพัฒนา ปรับปรุงและการดำเนินงานสหกิจศึกษาต่อไปภาพ : ภัสรา โกมณเฑียร/ราชวิทย์ ทิพย์เสนา
ข่าว : ขวัญธิดา ไชยศิลา

ภาพข่าวที่มา : กองบริการการศึกษา | ผู้ประกาศ : นายราชวิทย์ ทิพย์เสนา | วันประกาศ : 10 กรกฎาคม 2556 | อ่าน : 1351