มมส แนะแนวการศึกษาระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง ปี 2557 ณ จังหวัดภาคกลาง และภาคเหนือ

มมส แนะแนวการศึกษาระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง ปี 2557 ณ จังหวัดภาคกลาง และภาคเหนือ

เมื่อวันที่ 5-9 สิงหาคม 2556 ที่ผ่านมา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการแนะแนวการศึกษาระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2557 สำหรับผู้บริหารสถาบันการศึกษา และครูแนะแนว ณ จังหวัดภาคกลาง และภาคเหนือ

• วัน จันทร์ ที่ 5 สิงหาคม 2556 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม จ.สุโขทัย และ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย จังหวัดสมุทรสาคร
• วัน อังคาร ที่ 6 สิงหาคม 2556 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ และโรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี
• วัน พุธที่ 7 สิงหาคม 2556 โรงเรียนจ่านกร้อง จ.พิษณุโลก และโรงเรียนสตรีอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
• วัน พฤหัสบดี ที่ 8สิงหาคม 2556 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม จ.พิจิตร และโรงเรียนวินิตศึกษาในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดลพบุรี
• วัน ศุกร์ ที่ 9 สิงหาคม 2556 โรงเรียนเพชรพิทยาคม จ.เพชรบูรณ์ และโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม จังหวัดสระบุรี

โดยการจัดโครงการนี้ เพื่อให้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษา คณะ / วิทยาลัย / สาขา ที่เปิดสอนและวิธีการรับเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เห็นความสำคัญในการประชาสัมพันธ์และการแนะแนวการศึกษาในมหาวิทยาลัย ในระดับปริญญาตรี ให้สถานศึกษาต่างๆ ได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับการสมัคร เกณฑ์การคัดเลือกและจำนวนนิสิตที่เปิดรับเข้าศึกษา เตรียมความพร้อมสำหรับนักเรียนและผู้ที่สนใจที่จะเข้าศึกษาต่อในปีการศึกษา 2557 อีกทั้งเพื่อให้ได้ผู้เรียนที่มีความรู้ความสามารถและความถนัดตรงตามสาขาวิชาที่เรียนมากที่สุด เข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยจะเปิดรับสมัครรับตรงทางอินเตอร์เนต http://www.msu.ac.th หรือ http://www.acad.msu.ac.th ระหว่างวันที่ 1-30 พฤษจิกายน 2556 นี้

นอกจากนี้กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จะได้จัดโครงการแนะแนวการศึกษา ใน 20 จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 19-23,26-30 สิงหาคม 2556 และแนะแนวการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วันที่ 15 สิงหาคม 2556 ณ อาคารวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม เกี่ยวกับการเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ได้ที่ กองบริการการศึกษา มมส โทรศัพท์ 043-754377 เว็บไซต์ http://www.acad.msu.ac.th 


ที่มา กองบริการการศึกษา/ขวัญธิดา ไชยศิลา

ภาพข่าวที่มา : กองบริการการศึกษา | ผู้ประกาศ : นายราชวิทย์ ทิพย์เสนา | วันประกาศ : 13 สิงหาคม 2556 | อ่าน : 1747