มมส แนะแนวการศึกษาระบบรับตรงปี 2557

มมส แนะแนวการศึกษาระบบรับตรงปี 2557

วันที่ 15 สิงหาคม 2556 กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการแนะแนวการศึกษาระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2557 สำหรับผู้บริหารสถาบันการศึกษา และครูแนะแนว และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่6 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โดยมี ศาสตราจารย์ปรีชา ประเทพา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และมี นางทิพวรรณเจริญศักดิ์ ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา กล่าวรายงาน การจัดโครงการนี้ เพื่อให้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษา คณะ / วิทยาลัย / สาขา ที่เปิดสอนและวิธีการรับเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เห็นความสำคัญในการประชาสัมพันธ์และการแนะแนวการศึกษาในมหาวิทยาลัย ในระดับปริญญาตรี ให้สถานศึกษาต่างๆ ได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับการสมัคร เกณฑ์การคัดเลือกและจำนวนนิสิตที่เปิดรับเข้าศึกษา เตรียมความพร้อมสำหรับนักเรียนและผู้ที่สนใจที่จะเข้าศึกษาต่อในปีการศึกษา 2557 อีกทั้งเพื่อให้ได้ผู้เรียนที่มีความรู้ความสามารถและความถนัดตรงตามสาขาวิชาที่เรียนมากที่สุด เข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โดยจะเปิดรับสมัครรับตรงทางอินเตอร์เนต http://www.msu.ac.th หรือ http://www.acad.msu.ac.th ระหว่างวันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2556 นี้

นอกจากนี้กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จะได้จัดโครงการแนะแนวการศึกษา ใน 20 จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 19-23,26-30 สิงหาคม 2556 และแนะแนวการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วันที่ 15 สิงหาคม 2556 ณ อาคารวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม เกี่ยวกับการเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ได้ที่
กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
โทรศัพท์ 043-754377
เว็บไซต์ http://www.acad.msu.ac.th 
ภาพ : ภัสรา โกมณเฑียร,ราชวิทย์ ทิพย์เสนา
ข่าว : ขวัญธิดา ไชยศิลา

ภาพข่าวที่มา : กองบริการการศึกษา | ผู้ประกาศ : นายราชวิทย์ ทิพย์เสนา | วันประกาศ : 16 สิงหาคม 2556 | อ่าน : 3613