29 สิงหาคม 2556 มมส แนะแนวการศึกษาระดับปริญญาตรี จังหวัดสกลนคร

29 สิงหาคม 2556 มมส แนะแนวการศึกษาระดับปริญญาตรี จังหวัดสกลนคร

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2556 กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการแนะแนวการศึกษาระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2557 สำหรับผู้บริหารสถาบันการศึกษา และครูแนะแนว และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6 ณ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล จังหวัดสกลนคร โดยมีนักเรียน ให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟังการแนะแนวการศึกษา กว่า 1000 คน 

โดยการจัดโครงการนี้ เพื่อให้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษา คณะ / วิทยาลัย / สาขา ที่เปิดสอนและวิธีการรับเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เห็นความสำคัญในการประชาสัมพันธ์และการแนะแนวการศึกษาในมหาวิทยาลัย ในระดับปริญญาตรี ให้สถานศึกษาต่างๆ ได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับการสมัคร เกณฑ์การคัดเลือกและจำนวนนิสิตที่เปิดรับเข้าศึกษา เตรียมความพร้อมสำหรับนักเรียนและผู้ที่สนใจที่จะเข้าศึกษาต่อในปีการศึกษา 2557 อีกทั้งเพื่อให้ได้ผู้เรียนที่มีความรู้ความสามารถและความถนัดตรงตามสาขาวิชาที่เรียนมากที่สุด เข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยจะเปิดรับสมัครรับตรงทางอินเตอร์เน็ต http://www.msu.ac.th หรือ http://www.acad.msu.ac.th ระหว่างวันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2556 นี้ 


ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม เกี่ยวกับการเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี
กองบริการการศึกษา มมส โทรศัพท์ 043-754377 
เว็บไซต์ http://www.acad.msu.ac.thภาพ : มานิต สารคำ
ข่าว : ขวัญธิดา ไชยศิลา

ภาพข่าวที่มา : กองบริการการศึกษา | ผู้ประกาศ : นายราชวิทย์ ทิพย์เสนา | วันประกาศ : 4 กันยายน 2556 | อ่าน : 1906