โครงการการจัดการความรู้ การดำเนินกิจกรรมแนะแนวการศึกษา (พี่ - น้องสัมพันธ์) รุ่นที่ 6

โครงการการจัดการความรู้ การดำเนินกิจกรรมแนะแนวการศึกษา (พี่ - น้องสัมพันธ์) รุ่นที่ 6

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2556 ห้องประชุม AR116 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กองบริการการศึกษา ได้จัดโครงการการจัดการความรู้ การดำเนินกิจกรรมแนะแนวการศึกษา (พี่ - น้องสัมพันธ์) รุ่นที่ 6 (รอบระบบรับตรง) ประจำปีการศึกษา 2557 ขึ้น เพื่อให้นิสิตได้มีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลการรับเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2557 และการประชาสัมพันธ์ข้อมูลอื่น ๆ ในรูปแบบต่าง ๆ ที่นิสิตสามารถทำได้ อาทิ การออกไปแนะแนวการศึกษาตามสถานศึกษา การออกค่าย กับรุ่นน้องโรงเรียนเดิม หรือการประชาสัมพันธ์ทางสื่ออินเตอร์เน็ต Facebook และสื่ออื่น ๆ การดำเนินงานในครั้งนี้ นิสิตที่มีประสบการณ์จากการแนะแนวการศึกษา คือกลุ่มนิสิตที่มาขอเอกสารไปประชาสัมพันธ์ด้วยตนเอง และกลุ่มนิสิตพี่ – น้องสัมพันธ์รุ่นที่ 5 ได้มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การแนะแนวการศึกษา ตลอดจนแลกเปลี่ยนปัญหา และอุปสรรคที่พบจากการดำเนินงาน มาร่วมกันระดมความคิดในการพัฒนารูปแบบการแนะแนวการศึกษา ที่ได้รับจากการอบรมข้อมูลการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2557 และเทคนิคการพูดการแนะแนวการศึกษาให้น่าสนใจ เพื่อเสริมสร้างบุคลิกภาพ ทำให้นิสิตมีความรู้ ความเข้าใจ ในข้อมูลการรับเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคามเพิ่มมากขึ้น สร้างความมั่นใจในการพูดสู่ชุมชน เพิ่มประสบการณ์การทำงาน รู้จักคิดและแก้ไขปัญหาสถานการณ์เฉพาะหน้าได้ ตลอดจนการทำให้นิสิตเกิดความรักองค์กร และสถาบันมากยิ่งขึ้น นำไปสู่การพัฒนามหาวิทยาลัย ด้านการประชาสัมพันธ์ต่อไปในอนาคต

โดยกองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง ปีการศึกษา 2557 ทางอินเตอร์เนต เว็บไซต์ www.msu.ac.th หรือ www.acad.msu.ac.th ระหว่างวันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2556

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
โทรศัพท์ 043-754377 หรือ www.acad.msu.ac.th

ภาพข่าวที่มา : กองบริการการศึกษา | ผู้ประกาศ : นายราชวิทย์ ทิพย์เสนา | วันประกาศ : 30 กันยายน 2556 | อ่าน : 1498