โครงการจัดการความรู้ เรื่อง นักวิชาการศึกษาพัฒนาสู่อาเซียน

โครงการจัดการความรู้  เรื่อง นักวิชาการศึกษาพัฒนาสู่อาเซียน

ศูนย์ประสานงานจัดหางานให้บัณฑิต กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการจัดการความรู้ เรื่อง นักวิชาการศึกษาพัฒนาสู่อาเซียน ณ เชียงคาน ริเวอร์ เมาท์เทน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ระหว่างวันที่ 9-11 ตุลาคม 2556 ที่ผ่านมา โดยมีตัวแทนแต่ละคณะ บุคลากรกองบริการการศึกษา เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 48 คน นำโดยนางทิพวรรณ เจริญศักดิ์ ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา และได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร. ปรีชา ประเทพา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นประธานและบรรยายพิเศษ เรื่อง นโยบายเกี่ยวกับการดำเนินงานจัดหางานให้บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2557 แนวโน้มด้านตลาดแรงงานไทย และแรงงานอาเซียนในปัจจุบัน และแนวทางในการดำเนินงานสนับสนุนให้บัณฑิตมีงานทำ นอกจากนั้นยังได้มีการ การจัดการความรู้ เรื่อง นักวิชาการศึกษาพัฒนาสู่อาเซียน

โดยวิทยากร คุณกัมปนาท อาชา ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา มีการถอดบทเรียน KM กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำเสนอประเด็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในการจัดโครงการครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ ประสบการณ์และการดำเนินการปฏิบัติงานระหว่างศูนย์ประสานงานจัดหางานให้บัณฑิต กองบริการการศึกษากับคณะกรรมการจัดหางานให้บัณฑิตระดับคณะ เป็นการเปิดโลกทัศน์ให้บุคลากรเห็นการเปลี่ยนแปลงและร่วมกันทำข้อตกลงความร่วมมือการจัดการความรู้เครือข่าย ศูนย์ประสานงานจัดหางานให้บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และกิจกรรมที่สร้างสรรค์ สร้างวิสัยทัศน์และมุมมองเรื่องการพัฒนาบุคลากรให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคต สร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้และกระตุ้นให้บุคลากรค้นหาตัวเองและพัฒนาองค์กรให้ประสบความสำเร็จ โดยผู้เข้าร่วมโครงการจัดการความรู้ช่วยกันระดมความคิดเห็น แนวทางการแก้ปัญหาอุปสรรค ในการดำเนินงานให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

สนใจสอบถามตำแหน่งงานว่างหรือต้องการได้งานทำ ติดต่อ
ศูนย์ประสานงานจัดหางานให้บัณฑิต กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
โทรศัพท์ 043-754377 หรือ 043-754333 ต่อ 1203

ภาพ : ภัสรา โกมณเฑียร, ราชวิทย์ ทิพย์เสนา
ข่าว : ขวัญธิดา ไชยศิลา

ภาพข่าวที่มา : อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย | ผู้ประกาศ : นายราชวิทย์ ทิพย์เสนา | วันประกาศ : 14 ตุลาคม 2556 | อ่าน : 4257