งานสหกิจศึกษา จัดงานปัจฉิมนิเทศและแสดงผลงานสหกิจศึกษา รุ่นที่ 28 ภาคการศึกษา 1/2556

งานสหกิจศึกษา จัดงานปัจฉิมนิเทศและแสดงผลงานสหกิจศึกษา  รุ่นที่ 28 ภาคการศึกษา 1/2556

งานสหกิจศึกษา กองบริการการศึกษา จัดงานปัจฉิมนิเทศและแสดงผลงานสหกิจศึกษา รุ่นที่ 28 ภาคการศึกษา 1/2556 สำหรับนิสิตสหกิจศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ และคณะเทคโนโลยี วันจันทร์ที่ 14 ตุลาคม 2556 ณ ห้องประชุม TA – 201 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีนิสิตสหกิจศึกษา และอาจารย์ผู้นิเทศงาน ผู้เข้าร่วมโครงการกว่า 80 คน

หลังจากที่นิสิตได้ออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการต่างๆ ซึ่งได้แก่ บริษัท โรงพยาบาลร้อยเอ็ด-ธนบุรี จำกัด, บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด, ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา, สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.), บริษัท มี้ด จอห์นสัน นิวทริชั่น (ประเทศไทย) จำกัด, โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด, ภาควิชาชีววิทยาและจุลชีววิทยา คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สำนักงานเกษตรอำเภอหนองพอก,บริษัท เอแอลเอส เทสติ้ง เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท โกลเดิ้ลไทย อินดัสทรีย์ จำกัด,บริษัท มี้ด จอห์นสัน นิวทริชั่น (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท ไทยดีเอ็นที เพนท์ จำกัด, สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา,บริษัท ขอนแก่นบริเวอรี่ จำกัด, บริษัท คลาเรียนท์ (ประเทศไทย) จำกัด,

โดยนิสิตสหกิจศึกษาได้ปฏิบัติงานเป็นระยะเวลา 16 สัปดาห์ ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน-30กันยายน 2556 และปฏิบัติครบตามเงื่อนไขของสหกิจศึกษาแล้วนั้น จึงได้นำเสนอผลงาน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ปัญหา แนวทางการแก้ไข และข้อเสนอแนะต่างๆ ให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่สหกิจศึกษา และนิสิตรุ่นน้อง ได้ทราบ เพื่อให้นำข้อมูลที่ได้จากวันนี้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตการทำงานต่อไปภาพ/ข่าว: นางสาวขวัญธิดา ไชยศิลา

ภาพข่าวที่มา : งานสหกิจศึกษา | ผู้ประกาศ : นายราชวิทย์ ทิพย์เสนา | วันประกาศ : 17 ตุลาคม 2556 | อ่าน : 1214