โครงการปฐมนิเทศนิสิตสหกิจศึกษา รุ่นที่ 29 ประจำปีการศึกษา 2556

โครงการปฐมนิเทศนิสิตสหกิจศึกษา รุ่นที่ 29  ประจำปีการศึกษา 2556

เมื่อวันที่ 9-10 ตุลาคม 2556 ณ ห้องประชุมแม่น้ำของ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม งานสหกิจศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตสหกิจศึกษา รุ่นที่ 29 ประจำปีการศึกษา 2556 สำหรับนิสิตสหกิจศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ คณะเทคโนโลยี มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 200 คน

ในการจัดงานครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากร อาจารย์ ดร.วรรทณา สินศิริ อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยี บรรยาย เรื่อง “หลักการและแนวคิดสหกิจศึกษา” อาจารย์ ดร.นิตยา วรรณกิตร์ อาจารย์ประจำคณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ บรรยาย เรื่อง “ทักษะเพื่อการสื่อสาร” อาจารย์ก่อเกียรติ ขวัญสกุล อาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์ บรรยาย เรื่อง “การเขียนรายงาน การเขียนจดหมายสมัครงาน” และ “วัฒนธรรมองค์กร” อาจารย์ ดร.สุธนา บุญเหลือ อาจารย์ประจำคณะการบัญชีและการจัดการ บรรยาย เรื่อง “การพัฒนาบุคลิกภาพ” และ “มารยาทสากล การแต่งกาย และการเข้าสังคม” อาจารย์ ดร.จินดารัตน์ ปีมณี อาจารย์ประจำคณะการบัญชีและการจัดการ บรรยาย เรื่อง “การพัฒนาภาวะผู้นำ และการสร้างมนุษยสัมพันธ์”และ “การทำงานเป็นทีม การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ” และนอกจากนั้น คุณชิดชนก งามสุทธิ นักวิชาการศึกษา งานสหกิจศึกษา กองบริการการศึกษา ได้ชี้แจงเอกสารสหกิจศึกษา ตอบคำถามเกี่ยวกับการออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

โดยการจัดโครงการในครั้งนี้ เพือเป็นการเตรียมความพร้อมให้นิสิตสหกิจศึกษา ก่อนออกไปปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการต่างๆ เป็นระยะเวลา 16 สัปดาห์ ภายใต้เงื่อนไขสหกิจ ในระหว่าง วันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557

ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการต่างๆ ของนิสิต มมส ได้ที่ งานสหกิจศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 043-754377 หรือ 043-754333 ต่อ 1204ภาพ : วันวิสาห์ หงษ์เวหา / สราญพร แสงห้าว
ข่าว : ขวัญธิดา ไชยศิลา

ภาพข่าวที่มา : งานสหกิจศึกษา | ผู้ประกาศ : นายราชวิทย์ ทิพย์เสนา | วันประกาศ : 17 ตุลาคม 2556 | อ่าน : 1434