โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน ประจำปี 2557

โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน ประจำปี 2557

กองบริการการศึกษา มมส จัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนสู่ตลาดแรงงาน เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2557 ณ ห้องประชุมคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ศูนย์ประสานงานจัดหางานให้บัณฑิต กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคามจัดโครงการ “การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน” ประจำปี 2557 โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ประเทพา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นประธานเปิดงาน และมีนางทิพวรรณ เจริญศักดิ์ ผู้อำนวยการบริการการศึกษา กล่าวรายงาน สำหรับการจัดโครงการครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตได้เตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ตลาดแรงงานเมื่อจบการศึกษา และสร้างเสริมประสบการณ์ เพิ่มทักษะในการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดงาน โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงวุฒิ 2 ท่านบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้แก่

อาจารย์ ดร. โสภณ ภูเก้าล้วน ผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ปรึกษา บริษัทเวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนต์ จำกัด (มหาชน) บรรยายเรื่อง ความแตกต่างระหว่างโลกการศึกษากับการทำงาน คุณสมบัติของบัณฑิตที่สถานประกอบการพึงประสงค์ การเตรียมความพร้อมเข้าสู่การปฏิบัติงานจริง คุณสมบัติพิเศษที่สถานประกอบการพิจารณา 

อาจารย์วีรพล สวรรค์พิทักษ์ ผู้ช่วยคณบดี คณะบรริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ บรรยายเรื่อง เกณฑ์คุณสมบัติที่สถานประกอบการเอกชนใช้เป็นมาตรฐานคัดกรองบุคคลเข้าทำงาน ความรู้ทั่วไปที่จะใช้ในการสมัครงาน แนวทางการเตรียมสอบสัมภาษณ์ โดยมีนิสิตจากทุกคณะ อาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมโครงการประมาณ 1,000 คน ทั้งนี้ ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ ความถนัด ความสนใจ ค่านิยม ทัศนคติและบุคลิกภาพที่ตรงกับตนเอง รู้จักโลกอาชีพ รู้จักสำรวจอาชีพที่ดีในการประกอบอาชีพ สามารถเลือกอาชีพได้อย่างเหมาะสม และเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานต่อไปภาพ : ภัสรา โกมณเฑียร, ราชวิทย์ ทิพย์เสนา
ข่าว : บุณฑริกา ภูผาหลง

ภาพข่าวที่มา : กองบริการการศึกษา | ผู้ประกาศ : นายราชวิทย์ ทิพย์เสนา | วันประกาศ : 28 มกราคม 2557 | อ่าน : 2017