ปัจฉิมนิเทศและแสดงผลงานสหกิจศึกษา รุ่นที่ 29 สาขาวิชาภาษาไทย

ปัจฉิมนิเทศและแสดงผลงานสหกิจศึกษา รุ่นที่ 29 สาขาวิชาภาษาไทย

วันจันทร์ที่ 3 มีนาคม 2557 ณ ห้องประชุมแม่น้ำสงคราม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ งานสหกิจศึกษา กองบริการการศึกษา ได้จัดงานปัจฉิมนิเทศและแสดงผลงานสหกิจศึกษา รุ่นที่ 29 ภาคการศึกษาที่ 2/2556 สำหรับนิสิตสหกิจศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

หลังจากที่นิสิตได้ออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการต่างๆ ซึ่งได้แก่ ห้องสมุดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, กองศิลปกรรม ราชบัณฑิตยสถาน, อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย, สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ, พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติรามคำแหง, กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ, สำนักงาน อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร, สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์, หอจดหมายเหตุ จังหวัดอุบลราชธานี, สำนักพิมพ์นาคร, บริษัท อักษรโสภณ จำกัด, อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา, สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย, ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี, บริษัท ขอนแก่นเคเบิ้ลเน็ทเวิร์ค จำกัด, สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส จังหวัดขอนแก่น, สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น, บริษัท มีเดียสตูดิโอ จำกัด,สำนักพิจารณาภาพยนตร์และวีดีทัศน์ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม, บริษัท ทรูคอร์ปเรชั่น จำกัด (มหาชน),หอจดหมายเหตุแห่งชาติจันทบุรี และ หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่


โดยเมื่อนิสิตสหกิจศึกษาได้ปฏิบัติงานเป็นระยะเวลา 16 สัปดาห์ และปฏิบัติครบตามเงื่อนไขของสหกิจศึกษาแล้วนั้น จึงได้นำเสนอผลงาน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ปัญหา แนวทางการแก้ไข และข้อเสนอแนะต่างๆ ให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่สหกิจศึกษา และนิสิตรุ่นน้อง ได้ทราบ เพื่อให้นำข้อมูลที่ได้จากวันนี้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตการทำงานต่อไป
ภาพ/ข่าว: นางสาวขวัญธิดา ไชยศิลา

ภาพข่าวที่มา : งานสหกิจศึกษา | ผู้ประกาศ : นายราชวิทย์ ทิพย์เสนา | วันประกาศ : 8 มีนาคม 2557 | อ่าน : 1256