ปฐมนิเทศนิสิตสหกิจศึกษา รุ่นที่ 30 ประจำปีการศึกษา 2556

ปฐมนิเทศนิสิตสหกิจศึกษา รุ่นที่ 30  ประจำปีการศึกษา 2556

เมื่อวันที่ 4-5 มีนาคม 2557 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมแม่น้ำของ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม งานสหกิจศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตสหกิจศึกษา รุ่นที่ 30 ประจำปีการศึกษา 2556 สำหรับนิสิตสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ และคณะเทคโนโลยี มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 160 คน

ในการจัดงานครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากร อาจารย์ ดร.วรรทณา สินศิริ อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยี บรรยาย เรื่อง “หลักการและแนวคิดสหกิจศึกษา” อาจารย์ ดร.สุธนา บุญเหลือ อาจารย์ประจำคณะการบัญชีและการจัดการ บรรยาย เรื่อง “การพัฒนา บุคลิกภาพ” และ “มารยาทสากล การแต่งกาย และการเข้าสังคม” อาจารย์ก่อเกียรติ ขวัญสกุล อาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์ บรรยาย เรื่อง “การเขียนรายงาน การเขียนจดหมายสมัครงาน” และ“วัฒนธรรมองค์กร”

และนอกจากนั้น คุณชิดชนก งามสุทธิ นักวิชาการศึกษา งานสหกิจศึกษา กองบริการการศึกษา ได้ชี้แจงเอกสารสหกิจศึกษา ตอบคำถามเกี่ยวกับการออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

โดยการจัดโครงการในครั้งนี้ เพือเป็นการเตรียมความพร้อมให้นิสิตสหกิจศึกษา ก่อนออกไปปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการต่างๆ เป็นระยะเวลา 16 สัปดาห์ ภายใต้เงื่อนไขสหกิจ ในระหว่าง วันที่ 17 มีนาคม ถึงวันที่ 17 กรกฎาคม 2557 ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการต่างๆ ของนิสิต มมส ได้ที่ งานสหกิจศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 043-754377 หรือ 043-754333 ต่อ 1204

ภาพ /ข่าว : ขวัญธิดา ไชยศิลา

ภาพข่าวที่มา : งานสหกิจศึกษา | ผู้ประกาศ : นายราชวิทย์ ทิพย์เสนา | วันประกาศ : 8 มีนาคม 2557 | อ่าน : 1295