ปัจฉิมนิเทศและแสดงผลงานสหกิจศึกษา รุ่นที่ 29 คณะวิทยาศาสตร์ คณะเทคโนโลยี และคณะวิทยาการสารสนเทศ

ปัจฉิมนิเทศและแสดงผลงานสหกิจศึกษา รุ่นที่ 29 คณะวิทยาศาสตร์ คณะเทคโนโลยี และคณะวิทยาการสารสนเทศ

วันจันทร์ที่ 12 มีนาคม 2557 ณ ห้องประชุม TA – 201 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม งานสหกิจศึกษา กองบริการการศึกษา ได้จัดงานปัจฉิมนิเทศและแสดงผลงานสหกิจศึกษา รุ่นที่ 29 ภาคการศึกษาที่ 2/2556 สำหรับนิสิตสหกิจศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ คณะเทคโนโลยี และคณะวิทยาการสารสนเทศ

หลังจากที่นิสิตได้ออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการต่างๆ เช่น โรงพยาบาลร้อยเอ็ดธนบุรี, บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด, ศูนย์วิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ที่ 9, ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จังหวัดขอนแก่น, ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี, บริษัท บางกอกฟลาวเออร์เซ็นเตอร์ จำกัด, บริษัท ฟาร์มโชคชัย จำกัด, บริษัท เมล็ดพันธุ์ อีทีจี จำกัด, บริษัท เพื่อนเกษตรกร จำกัด, สวนลุงวุฒิ, บริษัท ไบโอซินเนอร์จี จำกัด,ร้านคำ-วี การเกษตร จังหวัดราชบุรี, บริษัท จีเนียน เมล็ดพันธุ์ (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท ศรีวิโรจน์ฟาร์ม จำกัด (บริษัท เอสเอฟ ขอนแก่น จำกัด), บริษัท ซีจีโพลีกอน จำกัด (Mesise Studio) โดยเมื่อนิสิตสหกิจศึกษาได้ปฏิบัติงานเป็นระยะเวลา 16 สัปดาห์ และปฏิบัติครบตามเงื่อนไขของสหกิจศึกษาแล้วนั้น จึงได้นำเสนอผลงาน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ปัญหา แนวทางการแก้ไข และข้อเสนอแนะต่างๆ ให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่สหกิจศึกษา และนิสิตรุ่นน้อง ได้ทราบ เพื่อให้นำข้อมูลที่ได้จากวันนี้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตการทำงานต่อไป


ภาพ/ข่าว: นางสาวขวัญธิดา ไชยศิลา

ภาพข่าวที่มา : สหกิจศึกษา | ผู้ประกาศ : นายราชวิทย์ ทิพย์เสนา | วันประกาศ : 18 มีนาคม 2557 | อ่าน : 1285