ปัจฉิมนิเทศและแสดงผลงานสหกิจศึกษา รุ่นที่ 29 ภาคการศึกษาที่ 2/2556 สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยี

ปัจฉิมนิเทศและแสดงผลงานสหกิจศึกษา รุ่นที่ 29 ภาคการศึกษาที่ 2/2556 สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยี

วันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2557 ณ ห้องประชุม TA – 201 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม งานสหกิจศึกษา กองบริการการศึกษา ได้จัดงานปัจฉิมนิเทศและแสดงผลงานสหกิจศึกษา รุ่นที่ 29 ภาคการศึกษาที่ 2/2556 สำหรับนิสิตสหกิจศึกษา สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยี


หลังจากที่นิสิตได้ออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการต่างๆ เช่น ศูนย์การเรียนรู้ฟาร์มพิษณุโลก 1 บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) (ศูนย์การเรียนรู้สีคิ้ว),บริษัทเอส เอฟ ขอนแก่นจำกัด (บริษัทศรีวิโรจน์ฟาร์ม จำกัด ), ห้างหุ้นส่วนจำกัด พนัสพันธุ์สัตว์ ฟาร์ม,ฟาร์มไก่เนื้อพัฒนานิคม 1 บริษัท อาหารเบทเทอร์ จำกัด ,บริษัท เบทาโกรไฮบริด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ฟาร์ม 9, บริษัท ไทย เอสพีเอฟ โปรดักส์ จำกัด (ฟาร์ม 3/1)

โดยเมื่อนิสิตสหกิจศึกษาได้ปฏิบัติงานเป็นระยะเวลา 16 สัปดาห์ และปฏิบัติครบตามเงื่อนไขของสหกิจศึกษาแล้วนั้น จึงได้นำเสนอผลงาน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ปัญหา แนวทางการแก้ไข และข้อเสนอแนะต่างๆ ให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่สหกิจศึกษา และนิสิตรุ่นน้อง ได้ทราบ เพื่อให้นำข้อมูลที่ได้จากวันนี้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตการทำงานต่อไป
ภาพ/ข่าว: นางสาวขวัญธิดา ไชยศิลา

ภาพข่าวที่มา : สหกิจศึกษา | ผู้ประกาศ : นายราชวิทย์ ทิพย์เสนา | วันประกาศ : 18 มีนาคม 2557 | อ่าน : 1508