กองบริการการศึกษา จัดการอบรม การเขียนบทความวิจัย/บทความวิชาการ

กองบริการการศึกษา จัดการอบรม การเขียนบทความวิจัย/บทความวิชาการ

วันที่ 22 เมษายน 2557 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมกองบริการการศึกษา ได้มีการจัดการอบรมการเขียนบทความวิจัย/บทความวิชาการ มีบุคลากรกองบริการการศึกษา เข้าร่วมทั้งสิ้น 24 คน โดยได้รับเกียรติจากวิทยาการ รศ.ดร.ประสาท เนืองเฉลิม อาจารย์ประจำคณะศึกษา และรองประธานคณะกรรมการประจำสำนักศึกษาทั่วไป บรรยายเรื่อง “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระเบียบวิธีการเขียนบทความวิจัย/บทความวิชาการ” และ “เทคนิคการเขียนบทความวิจัย/บทความวิชาการ” รวมทั้งสาธิตการเขียนบทความวิจัย/บทความวิชาการ โดยบุคลากรกองบริการการศึกษาทุกท่านที่เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ ได้รับความรู้ พร้อมทั้งจะได้นำความรู้จากการอบรมในครั้ง ไปใช้ประโยชน์เพื่อการเขียนบทความวิจัย/บทความวิชาการ ต่อไป

ภาพ : ราชวิทย์ ทิพย์เสนา
ข่าว : ขวัญธิดา ไชยศิลา

ภาพข่าวที่มา : กองบริการการศึกษา | ผู้ประกาศ : นายราชวิทย์ ทิพย์เสนา | วันประกาศ : 22 เมษายน 2557 | อ่าน : 2151