สัมมนาการจัดระบบคลังข้อสอบและสนามสอบในการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ

สัมมนาการจัดระบบคลังข้อสอบและสนามสอบในการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ

กองบริการการศึกษา ม.มหาสารคาม จัดโครงการสัมมนาวิชาการ เรื่องการจัดระบบคลังข้อสอบ และสนามสอบในการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในระหว่างวันที่ 19-23 พฤษภาคม 2557 ที่ผ่านมา ณ จังหวัดหนองคาย และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมีรองประธานศูนย์สอบ,คณะฝ่ายคลังข้อสอบ,หัวหน้าสนามสอบ,ผู้ช่วยหัวหน้าสนามสอบ และคณะทำงานฝ่ายการเงิน GAT/PAT ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น 48 คน ในการจัดโครงการครั้งนี้ เพื่อทราบถึงปัญหา

ในการดำเนินงาน เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ในการจัดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) ในครั้งที่1/2557 และครั้งที่ 2/2557 เป็นการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายของสถาบันทางการทดสอบแห่งชาติ (องค์การมหาชน) และเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับคณะทำงานศูนย์สอบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีการจัดเวที Show & Share สรุปปัญหา ด้านการจัดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) ในครั้งที่1/2557 และครั้งที่ 2/2557 และระดมแนวคิดและหลักการที่ได้ร่วมกันมาประยุกต์ใช้ในการจัดสอบครั้งต่อไป
ภาพ : มานิตย์ สารคำ
ข่าว : ขวัญธิดา ไชยศิลา

ภาพข่าวที่มา : ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม | ผู้ประกาศ : นายราชวิทย์ ทิพย์เสนา | วันประกาศ : 27 พฤษภาคม 2557 | อ่าน : 2052