เข้าร่วมโครงการวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ปี 2557

เข้าร่วมโครงการวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ปี 2557

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2557 เวลา 09.00 น. ณ ลานด้านหน้าหอพระ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กองบริการการศึกษา ได้เข้าร่วมโครงการวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ปี 2557 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. ศุภชัย สมัปปิโต อธิการบดี เป็นประธานในงาน และมีนางทิพวรรณ เจริญศักดิ์ ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษานำบุคลากรกองบริการการศึกษาเข้าร่วมงาน พร้อมหน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัย ในการจัดโครงการครั้งนี้ เพื่อสนองพระราชเสาวนีย์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนารถ ที่ทรงห่วงใยทรัพยากรป่าไม้ของชาติ และเป็นการปลูกจิตสำนึกของนิสิต บุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ให้มีความรักและหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ โดยได้มีการปลูกต้นราชพฤกษ์ ณ บริเวณแนวหอพักนิสิต ปลูกต้นกัลปพฤกษ์ ณ บริเวณลานด้านข้างอาคารคณะเทคโนโลยี และพัฒนาพื้นที่รอบหอพักนิสิต
ภาพ : ภัสรา โกมณเฑียร, ราชวิทย์ ทิพย์เสนา
ข่าว : ขวัญธิดา ไชยศิลา

ภาพข่าวที่มา : กองบริการการศึกษา | ผู้ประกาศ : นายราชวิทย์ ทิพย์เสนา | วันประกาศ : 4 มิถุนายน 2557 | อ่าน : 1542