ประชุม รับนิสิตใหม่ปีการศึกษา 2558

ประชุม รับนิสิตใหม่ปีการศึกษา 2558

วันอังคารที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  กองบริการการศึกษาได้จัดการประชุม เรื่องการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2558  โดยมีศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา  ประเทพา  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นประธาน และมีผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา บุคลากรกองบริการการศึกษา คณบดี รองคณบดี และตัวแทนคณะเข้าร่วมประชุม เพื่อปรึกษาหารือ พิจารณาเรื่องการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2558

ผู้ที่สนใจเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ติดต่อกองบริการการศึกษา โทรศัพท์ 043-754377 หรือเว็บไซต์ www.acad.msu.ac.th

ภาพข่าวที่มา : ข่าว : นางสาวขวัญธิดา ไชยศิลา | ผู้ประกาศ : นายอนันต์ ปินะเต | วันประกาศ : 30 กรกฎาคม 2557 | อ่าน : 1689