ศูนย์ประสานงานจัดหางานให้บัณฑิต จัดประชุมสรุปผลการดำเนินงาน

ศูนย์ประสานงานจัดหางานให้บัณฑิต จัดประชุมสรุปผลการดำเนินงาน

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา  เวลา 13.30-16.30 น.  ณ  ห้องประชุมกองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ศูนย์ประสานงานจัดหางานให้บัณฑิต กองบริการการศึกษา  ได้จัดประชุมเพื่อปรึกษาหารือและสรุปผลการดำเนินงาน โครงการออกพบสถานการและสร้างเครือข่ายกับสถานประกอบการ ซึ่งได้เดินทางไปพบสถานประกอบการ เมื่อวันที่ 20-25 กรกฏาคม 2557 ที่ผ่านมา เพื่อสร้างความสัมพันธ์กับสถานประกอบการและพบสถานประกอบการ ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ประชาสัมพันธ์ศูนย์ประสานงานจัดหางานให้บัณฑิตและเครือข่ายระดับคณะและขอความร่วมมือกับสถานประกอบการในเรื่องตำแหน่งงานว่าง  การตกลงความร่วมมือทางด้านวิชาการ (MOU)  การฝึกประสบการณ์ของนิสิตสหกิจศึกษา รวมทั้งการฝึกงานทั่วไป ณ สถานประกอบการจำนวน 16 แห่ง

ในการจัดประชุมครั้งนี้ มีคณะกรรมการจัดหางานให้บัณฑิตเครือข่ายระดับคณะ และคณะกรรมการศูนย์ประสานงานจัดหางานให้บัณฑิต กองบริการการศึกษา เข้าร่วมประชุม  ได้มีการแลกเปลี่ยน แสดงความคิดเห็น ระดมความคิด เพื่อหาแนวทางและกระบวนการในการดำเนินงาน สิ่งที่ได้จากสถานประกอบการ และแนวทางการพัฒนาต่อไปในอนาคตเกี่ยวกับโครงการนี้

ภาพข่าวที่มา : ภาพ : นิรดา ห่วงแก้ว /ข่าว : ขวัญธิดา ไชยศิลา | ผู้ประกาศ : นายอนันต์ ปินะเต | วันประกาศ : 20 สิงหาคม 2557 | อ่าน : 1368