ศูนย์ประสานงานจัดหางานให้บัณฑิต ได้จัดประชุมเรื่องการดำเนินงานศูนย์ประสานงานจัดหางานให้บัณฑิต

ศูนย์ประสานงานจัดหางานให้บัณฑิต ได้จัดประชุมเรื่องการดำเนินงานศูนย์ประสานงานจัดหางานให้บัณฑิต

วันที่ 15 กันยายน 2557  เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ศูนย์ประสานงานจัดหางานให้บัณฑิต ได้จัดประชุมเรื่องการดำเนินงานศูนย์ประสานงานจัดหางานให้บัณฑิต โดยมีศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา  ประเทพา  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะกรรมการศูนย์ประสานงานจัดหางานให้บัณฑิต กองบริการการศึกษา และคณะกรรมการจัดหางานให้บัณฑิตเครื่อข่ายระดับคณะ ทั้งหมด 19 คณะ เข้าร่วมประชุม

ในการประชุมครั้งนี้ได้มีการรายงานผลการดำเนินงานศูนย์ประสานงานจัดหางานให้บัณฑิต ในปีที่ผ่านมา เช่น  โครงการจัดการความรู้ นักวิชาการศึกษาพัฒนาสู่อาเซียน, โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน ประจำปีงบประมาณ  2557, โครงการสร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการ (MOU, โครงการสร้างความสัมพันธ์และพบสถานประกอบการ เป็นต้น  นอกจากนั้นในที่ประชุมยังได้มีการพิจารณาแผนการดำเนินงานในปี 2558 โดยศูนย์ประสานงานจัดหางานให้บัณฑิตจะได้มีการพิจารณาแผนการดำเนินงาน ตามมติที่ประชุมต่อไป


ภาพข่าวที่มา : ขวัญธิดา ไชยศิลา | ผู้ประกาศ : นายอนันต์ ปินะเต | วันประกาศ : 6 ตุลาคม 2557 | อ่าน : 2445