ศูนย์ประสานงานจัดหางานให้บัณฑิต เข้าพบจัดหางานจังหวัดในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ศูนย์ประสานงานจัดหางานให้บัณฑิต เข้าพบจัดหางานจังหวัดในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เมื่อวันที่ 23-26 กุมภาพันธ์ 2558 ศูนย์ประสานงานจัดหางานให้บัณฑิต กองบริการการศึกษา ได้ดำเนินโครงการจัดการความรู้นักวิชาการศึกษาพัฒนาเพื่อจัดหางานให้บัณฑิต โดยได้เดินทางไปพบและสร้างเครือข่าย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ตำแหน่งงานว่างกับสำนักงานจัดหางานจังหวัดในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการปฏิบัติงาน ทำข้อตกลงความร่วมมือการจัดความรู้เครือข่าย ระหว่างศูนย์ประสานงานจัดหางานให้บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และจัดหางานแต่ละจังหวัด ดังนี้

23 กุมภาพันธ์ 2558 เดินทางเข้าพบจัดหางานจังหวัดเลย, หนองบัวลำภู และอุดรธานี

24 กุมภาพันธ์ 2558 เดินทางเข้าพบจัดหางานจังหวัดหนองคาย และบึงกาฬ

25 กุมภาพันธ์ 2558 เดินทางเข้าพบจัดหางานจังหวัดนครพนม, สกลนคร และมุกดาหาร

26 กุมภาพันธ์ 2558 เดินทางเข้าพบจัดหางานจังหวัดอำนาจเจริญ ยโสธร และอุบลราชธานี

หลังจากนั้นจะได้นำข้อมูลทีได้จากการเปลี่ยนเรียนรู้มาเพื่อพัฒนาการดำเนินงานศูนย์ประสานงานจัดหางานให้บัณฑิต กองบริการการศึกษา เพื่อให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป

ภาพข่าวที่มา : ข่าว : ขวัญธิดา ไชยศิลา / ภาพ : นิรดา ห่วงแก้ว | ผู้ประกาศ : นายประกาศิต ไชยโยราช | วันประกาศ : 5 มีนาคม 2558 | อ่าน : 1329