สหกิจศึกษา จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้ประสานงานสหกิจศึกษา

สหกิจศึกษา จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้ประสานงานสหกิจศึกษา

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2558 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องประชุม 1  อาคารสโมสร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  งานสหกิจศึกษา กองบริการการศึกษา ได้จัดโครงการจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้ประสานงานสหกิจศึกษา มีผู้เข้าร่วมโครงการเป็นตัวแทนเจ้าหน้าที่หรือผู้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในระดับคณะและสาขาวิชา จำนวน 33 คน เข้าร่วมโครงการ โดยมีนางทิพวรรณ  เจริญศักดิ์  ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และได้รับเกียรติจาก คุณกัมปนาท อาชา นักวิชาการ ศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นวิทยากร บรรยายและจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง “ความแตกต่างระหว่างสหกิจศึกษากับฝึกงาน” และ Check List : KPI FOR COOPERATIVE EDUCATION

 โดยโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในแนวปฏิบัติด้านการดำเนินงานสหกิจศึกษาให้แก่เจ้าหน้าที่หรือผู้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายและความร่วมมือการดำเนินงานสหกิจศึกษาให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาหรือบุคลากรฝ่ายสนับสนุนสหกิจศึกษาในระดับคณะและสาขาวิชา เป็นบุคลากรสหกิจที่มีคุณภาพ  

ภาพข่าวที่มา : ภาพ/ข่าว : ขวัญธิดา ไชยศิลา | ผู้ประกาศ : นายประกาศิต ไชยโยราช | วันประกาศ : 5 มีนาคม 2558 | อ่าน : 1330