กองบริการการศึกษา ร่วมงานเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

กองบริการการศึกษา ร่วมงานเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

    กองบริการกองบริการการศึกษา ร่วมงานเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ 60 พรรษา (วันที่ 2 เมษายน 2558) โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย สมัปปิโต ผู้รักษาราชการอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย เปิดกรวยถวายเครื่องราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ บริเวณลานเทศน์มหาชาติ บริเวณสวนป่าข้างอาคารบรมราชกุมารี 


     กิจกรรมภายในงานเริ่มตั้งแต่ช่วงเย็นของวันที่ 17 มีนาคม 2558 มีพิธีอัญเชิญพระอุปคุตขึ้นจากน้ำประทับบนแทนพิธีกรรม พิธีอัญเชิญพระเวสสันดรเข้าเมือง เทศน์มาลัยหมื่น มาลัยแสน และต่อเนื่องในช่วงเช้าของวันที่ 18 มีนาคม 2558 มีพิธีแห่ข้าวพันก้อน ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 9 รูป พิธีแห่พระเวชสันดรเข้าเมือง ขบวนกลองยาว ขบวนฟ้อนรำ ขบวนแห่ผ้าผะเหวด ขบวนผู้ร่วมพิธี 13 กัณฑ์ ประกอบด้วยกัณฑ์ทศพร กัณฑ์หิมพานต์ กัณฑ์ทานกัณฑ์ กัณฑ์วนประเวศน์ กัณฑ์ชูชก กัณฑ์จุลพน กัณฑ์มหาพน กัณฑ์กุมาร กัณฑ์มัทร กัณฑ์สักกบรรพ กัณฑ์มหาราช กัณฑ์ฉกษัตริย์ และกัณฑ์นครกัณฑ์ ซึ่งมีความหลากหลายของขบวนแห่ โดยมี บุคลากร นิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตลอดจนพี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่รอบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ให้ความสนใจเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก 

    ทั้งนี้ “เทศน์มหาชาติ” พุทธศาสนิกชน ชาวไทยได้จัดให้มีขึ้นประจำปี สืบทอดเป็นประเพณีกันมาช้านาน จนกลายเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตแบบไทยๆ ประเพณีเทศน์มหาชาติ จึงเป็นสิ่งที่มีคุณค่าต่อชีวิตของคนไทย มาแต่อดีตจนปัจจุบันเพราะเป็นประเพณีที่ให้ทั้งความสนุกสนาน สร้างความสมานสามัคคีในชุมชน และสอดแทรกการอบรมสั่งสอนศีลธรรมคุณธรรมแก่ประชาชน ผู้ร่วมกิจกรรมไปพร้อมกัน

    การจัดงานในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้กำหนดจัดขึ้น เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งเป็นปีมหามงคลและเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ 60 พรรษา อีกทั้งเพื่อเป็นการร่วมแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่พระองค์ท่าน ตลอดจนให้คณาจารย์และบุคลากร นิสิต นักศึกษา และพี่น้องประชาชนในพื้นที่รอบมหาวิทยาลัยมหาสารคามได้อนุรักษ์สืบสานประเพณีเทศน์มหาชาติให้ดำรงอยู่สืบไป

ที่มา : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ภาพ : ภัสรา โกมณเฑียร ข่าว : ขวัญธิดา  ไชยศิลา

ภาพข่าวที่มา : กองบริการการศึกษา | ผู้ประกาศ : นายประกาศิต ไชยโยราช | วันประกาศ : 25 มีนาคม 2558 | อ่าน : 1289