สหกิจศึกษาคว้ารางวัล

สหกิจศึกษาคว้ารางวัล


   เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2558 ที่ผ่านมา งานสหกิจศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เข้าร่วมโครงการนิทรรศการการแสดงและประกวดผลงานสหกิจศึกษา เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ณ ห้องประชุมสุกิจจา จันทะชุม ชั้น 2 สำนักทะเบียนและประมวลผล อาคารพิมลกลกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายในงานมีการประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจ 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และการจัดการ ซึ่งในการประกวดครั้งนี้มีตัวแทนนิสิตสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมประกวด 2 คน และได้รับรางวัล ดังนี้ 

   1. นางสาวกมลชนก ชนามุยา นิสิต.... ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กลุ่มมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และการจัดการ ชื่อผลงานคือ การแปลสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศเกาหลีเป็นภาษาไทยลงในเว็บ iam tour (http://www.iam-tour.com) 
   2. นายจิติพงษ์ ผดุลพัฒนากูล นิสิต.... ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กลุ่มมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และการจัดการ ชื่อผลงานคือ คอมพิวเตอร์ช่วยสอนภาษาเกาหลีด้านคำศัพท์ที่เกี่ยวกับเครื่องสำอาง 

   ในการประกวดครั้งนี้ ตัวแทนจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญญา สังขพันธานนท์ อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ร่วมเป็นกรรมการในการตัดสินด้วย และนอกจากนี้ยังมี งานสหกิจศึกษา, อาจารย์อรวรรณ ชินราศรี อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยี , อาจารย์กนกกุล มาเวียง,อาจารย์พูลลักษณ์ ตั้งรักษ์วัฒนากุล อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมงานอีกด้วย 
ภาพ : สราญพร แสงห้าว 
ข่าว : นางสาวขวัญธิดา ไชยศิลา

ภาพข่าวที่มา : สหกิจศึกษา | ผู้ประกาศ : นายประกาศิต ไชยโยราช | วันประกาศ : 1 พฤษภาคม 2558 | อ่าน : 1304