กองบริการการศึกษา จัดอบรมโปรแกรม SPSS

กองบริการการศึกษา จัดอบรมโปรแกรม SPSS

    เมื่อวันพุธที่ 29 เมษายน 2558 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ B-411 ชั้น3 อาคารสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กองบริการการศึกษา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะด้านโปรแกรมสำเร็จรูป SPSS สถิติสำหรับการทำวิจัยและผลงานทางวิชาการของบุคลากรกองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีนางทิพวรรณ เจริญศักดิ์ เป็นประธานในพิธี และได้รับเกียรติจาก นางสาวอรไท สีหาบุญมี สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นวิทยากร การอบรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรกองบริการการศึกษาได้มีความรู้เข้าใจเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูป SPSS สถิติสำหรับการทำวิจัยและผลงานทางวิชาการ และพัฒนางานอื่นที่เกี่ยวข้องต่อไป 
ภาพ : ภัสรา โกมณเฑียร 
ข่าว : ขวัญธิดา ไชยศิลา

ภาพข่าวที่มา : กองบริการการศึกษา | ผู้ประกาศ : นายประกาศิต ไชยโยราช | วันประกาศ : 1 พฤษภาคม 2558 | อ่าน : 1733