ประชุม พิจารณาผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ระบบพิเศษ ปีการศึกษา2558

ประชุม พิจารณาผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ระบบพิเศษ ปีการศึกษา2558


   วันศุกร์ที่15 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กองบริการการศึกษาได้จัดการประชุม เรื่องการพิจารณาจำนวนผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบพิเศษ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมีผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา เป็นประธาน และมีบุคลากรกองบริการการศึกษา ตัวแทนคณะเข้าร่วมประชุม เพื่อปรึกษาหารือ พิจารณาเรื่องการพิจารณาจำนวนผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบพิเศษ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2558 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

   • วันที่ 25 พฤษภาคม 2558 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และทดสอบทักษะเพิ่มเติม (บางสาขาวิชา) ผ่านอินเตอร์เน็ตเว็บไซต์ www.msu.ac.th หรือ www.acad.msu.ac.th • วันที่ 28 พฤษภาคม 2558 สอบสัมภาษณ์บุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2558 และทดสอบทักษะเพิ่มเติม (บางสาขาวิชา) 
   • วันที่ 2 มิถุนายน 2558 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2558 ผ่านอินเตอร์เน็ตเว็บไซต์ www.msu.ac.th หรือ www.acad.msu.ac.th 

   ผู้ที่สนใจเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ติดต่อกองบริการการศึกษา โทรศัพท์ 043-754377 หรือเว็บไซต์ www.acad.msu.ac.th ภาพ : ประกาศิต ไชยโยราช 
ข่าว : ขวัญธิดา ไชยศิลา

ภาพข่าวที่มา : กองบริการการศึกษา | ผู้ประกาศ : นายประกาศิต ไชยโยราช | วันประกาศ : 25 พฤษภาคม 2558 | อ่าน : 2038