งานสหกิจศึกษาจัดโครงการปัจฉิมนิเทศและแสดงผลงานนิสิตสหกิจศึกษา

งานสหกิจศึกษาจัดโครงการปัจฉิมนิเทศและแสดงผลงานนิสิตสหกิจศึกษา


    งานสหกิจศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศและนำเสนอผลงานนิสิตสหกิจศึกษา รุ่นที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2557 จำนวนทั้งสิ้น 56 คน โดย

   • วันที่14 พฤษภาคม 2558 ปัจฉิมนิเทศและนำเสนอผลงานนิสิตสหกิจศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ณ ห้องประชุม TA-201 คณะเทคโนโลยี
   • วันที่ 14 พฤษภาคม 2558 ปัจฉิมนิเทศและนำเสนอผลงานนิสิตสหกิจศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ณ ห้องประชุม TA-201 คณะเทคโนโลยี
   • วันที่ 20 พฤษภาคม 2558 ปัจฉิมนิเทศและนำเสนอผลงานนิสิตสหกิจศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร์ ณ ห้องประชุม TA-201 คณะเทคโนโลยี
   • วันที่ 21 พฤษภาคม 2558 ปัจฉิมนิเทศและนำเสนอผลงานนิสิตสหกิจศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ณ ห้องประชุม TA-202 คณะเทคโนโลยี
   • วันที่ 22 พฤษภาคม 2558 ปัจฉิมนิเทศและนำเสนอผลงานนิสิตสหกิจศึกษาสาขาวิชาจุลชีววิทยา ณ ห้องประชุม SC1-200 คณะวิทยาศาสตร์

   ในการจัดโครงการครั้งนี้ เพื่อนำเสนอรายงานสหกิจศึกษาและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนิสิตสหกิจศึกษา โดยหลังจากที่นิสิตสหกิจศึกษาได้ปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการต่างๆ เป็นระยะเวลา 4 เดือนที่ผ่านมาแล้วนั้น ได้มีการสรุปและนำเสนอผลงานการออกปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการต่างๆ การปัจฉิมนิเทศและการแสดงผลงานนิสิตสหกิจศึกษา รวมถึง ให้นิสิตได้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และนำเสนอสภาพการปฏิบัติงาน ปัญหาและแนวทางการแก้ไข และแสดงความคิดเห็นร่วมกันโดยมีอาจารย์ประจำคณะ/สาขา และผู้ประสานงานสหกิจศึกษา ร่วมรับฟังและให้คำแนะนำตามแนวทางที่ถูกต้อง 
ภาพ : สราญพร แสงห้าว 
ข่าว : ขวัญธิดา ไชยศิลา

ภาพข่าวที่มา : กองบริการการศึกษา | ผู้ประกาศ : นายประกาศิต ไชยโยราช | วันประกาศ : 2 มิถุนายน 2558 | อ่าน : 1139