งานสหกิจศึกษาเข้าร่วมงาน วันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 6 “มองภาพสหกิจศึกษาไทยเมื่อโลกไพรมแดน”

งานสหกิจศึกษาเข้าร่วมงาน วันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 6 “มองภาพสหกิจศึกษาไทยเมื่อโลกไพรมแดน”


      เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2558 งานสหกิจศึกษา กองบริการการศึกษา ได้เข้าร่วมงานสหกิจศึกษาไทย ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 4 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร โดยมี สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมกับสมาคมสหกิจศึกษาไทย เครือข่ายเพื่อการพัฒนาศึกษาสหกิจศึกษา 9 ภูมิภาค สถาบันอุดมศึกษา สถานประกอบการ ตลอดจนเครือข่ายพหุภาคีที่เกี่ยวข้อง ได้จัดงานวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 6 ขึ้น เพื่อเป็นการนำเสนอผลงานดีเด่นระดับชาติของนักศึกษาสหกิจ อีกทั้งยังเป็นการเชิดชูเกียรติแก่บุคลากรของสถานประกอบการและสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งหน่วยงานที่ดำเนินงานสหกิจศึกษาดีเด่นระดับชาติ และเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์สหกิจศึกษาระหว่างภาคีสหกิจศึกษาที่เกี่ยวข้อง เผยแพร่ความรู้ ผลการดำเนินงาน และทิศทางการดำเนินงานสหกิจศึกษาในอนาคตแก่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

      กิจกรรมภายในงานมีการปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “สหกิจศึกษาไทย : กลไกสู่การพัฒนาบัณฑิตสู่สากล” มีการเสวนาเรื่อง “ความท้าทายสหกิจไทยสู่สหกิจโลก” โดยศาสตราจารย์วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสมาคมสหกิจไทย และนายสัมพันธ์ ศิลปะนาฎ รองประธานบริษัทเวสเทิร์นดิจิตอล (ประเทศไทย) จำกัด และมีนิทรรศการผลวงานสหกิจศึกษาดีเด่นระดับชาติ ในการร่วมงานครั้งนี้ มีตัวแทนจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมงาน คือ นางทิพวรรณ เจริญศักดิ์ ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา นางชิดชนก งามสุทธิ, นางสาววันวิสา หงส์เวหา, นางสาวสราญพร แสงห้าว และนายภาณุวัฒน์ สว่างแสง ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบงานสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยตรง 


ภาพ : นางสาวสราญพร แสงห้าว
ข่าว : นางสาวขวัญธิดา ไชยศิลา

ภาพข่าวที่มา : กองบริการการศึกษา | ผู้ประกาศ : นายประกาศิต ไชยโยราช | วันประกาศ : 23 มิถุนายน 2558 | อ่าน : 1642