นิสิตสหกิจศึกษา มมส คว้ารางวัลผลงานดีเลิศ สหกิจศึกษานานาชาติ

นิสิตสหกิจศึกษา มมส คว้ารางวัลผลงานดีเลิศ สหกิจศึกษานานาชาติ


        เมื่อวันที่19 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา งานสหกิจศึกษา กองบริการการศึกษา เข้าร่วมงานนิทรรศการแสดงและประกวดผลงานสหกิจศึกษา เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนครั้งที่ 7 COOPERATIVE EDUCATION AND EXHIBITION CONTEST 2015 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา จังหวัดขอนแก่น ในการจัดงานครั้งนี้มีตัวแทนจากเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลงานเข้าประกวดมากมาย โดยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ส่งผลงานและได้รับรางวัลผลงานดีเลิศ สหกิจศึกษานานาชาติ คือ นายกัปตัน เกิดสุวรรณ นิสิตสหกิจศึกษา สาขาวิชาสัตวเเพทยศาสตร์ คณะสัตวเเพทยศาสตร์ ชื่อผลงาน :: (A Review of Studies in Ghrelin Effects on Selective Ovarian Follicular Atresia in Porcine Ovaries.) สถานที่ปฏิบัติงาน :: The University of Tokyo Japan

        ผู้ที่ได้รับรางวัล จะเป็นตัวแทนเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เข้าร่วมการพิจารณาคัดเลือกและตัดสินผลงานสหกิจศึกษา (ระดับชาติ) ครั้งที่ 7 พ.ศ.2559 ณ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร และเข้าร่วมงานจัดนิทรรศการและประกวดผลงานสหกิจศึกษา ในวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 7 พ.ศ.2559 ในวันที่ 6 มิถุนายน 2559 ต่อไป

ภาพข่าวที่มา : กองบริการการศึกษา | ผู้ประกาศ : นายประกาศิต ไชยโยราช | วันประกาศ : 23 มิถุนายน 2558 | อ่าน : 1624