ศูนย์ส่งเสริมสนับสนุนบัณฑิตได้งานทำ เข้าพบสถานประกอกบการ

ศูนย์ส่งเสริมสนับสนุนบัณฑิตได้งานทำ เข้าพบสถานประกอกบการ


      ศูนย์ส่งเสริมสนับสนุนบัณฑิตได้งานทำ เข้าพบสถานประกอกบการและหน่วยงานในเขตภาคกลางและภาคตะวันออก ระหว่างวันที่ 22-26 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา ศูนย์ส่งเสริมสนับสนุนบัณฑิตได้งานทำ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้างความสัมพันธ์ และพบสถานประกอบการ จัดหางานจังหวัด สภาอุตสาหกรรมจังหวัด และหอการค้าจังหวัด ในพื้นที่ภาคตะวันออกและภาคกลาง เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการดำเนินงานจัดหางานให้บัณฑิต ขอตำแหน่งงานและการฝึกงานของนิสิต เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม แนวทางในการจัดหางานให้บัณฑิต ให้กับสถานประกอบการและสร้างเครือข่ายกับสถานประกอบการ สร้างมิตรสัมพันธ์ที่ดีกับถานประกอบการในการจัดส่งตำแหน่งงานว่างให้กับมหาวิทยาลัย และเป็นที่รู้จักของสถานประกอบการมากขึ้น โดยสถานประกอบการและหน่วยงานที่เข้าพบ ได้แก่

      1. การนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
      2. นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
      3. นิคมอุตสหกรรเหมราช (มาบตาพุด)
      4. นิคมอุตสาหกรรมเอเชีย
      5. นิคมอุตสาหกรรมอาร์ ไอ แอล
      6. นิคมอุตสาหกรรมผาแดง
      7. สำนักงานจังหวัดชลบุรี
      8. บริษัทรอยัล วิง สวีทส์ แอนด์ สปา บาย รอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ป จังหวัดชลบุรี
      9. โรงแรมพัทยา เซ็นเตอร์ จังหวัดชลบุรี
      10. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี
      11. หอการค้าจังหวัดชลบุรี
      12. จัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา
      13. จัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ
      14. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
      15. หอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ
      16. หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา
      17. จัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
      18. นิคมอุตสาหกรรมบางประอิน
      19. การนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
      20. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
      21. นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค
      22. หอการค้าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
      23. จัดหางานจังหวัดสระบุรี
      24. หอการค้าจังหวัดสระบุรี

      ประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินโครงการ คือ ได้แนวปฏิบัติที่ดีและองค์รวมในการสร้างเครือข่ายการดำเนินงานศูนย์ส่งเสริมสนับสนุนบัณฑิตได้งานทำ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้มีข้อตกลงความร่วมมือ สร้างเครือข่ายศูนย์ส่งเสริมสนับสนุนบัณฑิตได้งานทำ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ จัดหางานจังหวัดในเขตภาคตะวันออกและภาคกลาง บุคลากรและนิสิตได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเพื่อค้นหาแนวทางการได้งานทำของบัณฑิตให้เพิ่มมากขึ้น มหาวิทยาลัยและจัดหางานระดับจังหวัด ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างเครือข่าย ส่งตำแหน่งงานว่างและยินดีรับนิสิตเข้าฝึกงานในสถานประกอบการและเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยมหาสารคามให้เป็นที่รู้จักของสถานประกอบการ และจัดหางานจังหวัดในเขตภาคตะวันออกและภาคกลางมากขึ้น 


ภาพ:สราญพร แสงห้าว 
ข่าว:ขวัญธิดา ไชยศิลา

ภาพข่าวที่มา : กองบริการการศึกษา | ผู้ประกาศ : นายประกาศิต ไชยโยราช | วันประกาศ : 3 กรกฎาคม 2558 | อ่าน : 1561