กองบริการการศึกษา มมส จัดโครงการพัฒนาบุคลากรเรื่องการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน

กองบริการการศึกษา มมส จัดโครงการพัฒนาบุคลากรเรื่องการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน


       เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารบริการนิสิต กองบริการการศึกษา ได้จัดโครงการพัฒนาบุคลากรเรื่องการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อความก้าวหน้าในการขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้นของสายสนับสนุน โดยมีผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา นางทิพวรรณ เจริญศักดิ์ เป็นประธานเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจากวิทยากร 2 ท่าน คือ คุณอุทัย หามนตรี บุคลากรระดับชำนาญการพิเศษ และคุณฉันทนา จันทรจำนง บุคลากรระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดกองการเจ้าหน้าที่ ได้บรรยายเรื่องความก้าวหน้าในการขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้นของสายสนับสนุนเกี่ยวกับ กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง และเทคนิคการเขียนคู่มือปฏิบัติการ ในการจัดโครงการครั้งนี้มีบุคลากรกองบริการการศึกษา เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 24 คน หลังจากเสร็จสิ้นโครงการนี้แล้วผู้เข้าร่วมโครงการสารมารถนำข้อมูลที่ได้ไปพัฒนา ปรับปรุงการจัดทำคู่มือ และขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้นต่อไป


ภาพ : ภัสรา โกมณเฑียร 
ข่าว : ขวัญธิดา ไชยศิลา

ภาพข่าวที่มา : กองบริการการศึกษา | ผู้ประกาศ : นายประกาศิต ไชยโยราช | วันประกาศ : 21 กันยายน 2558 | อ่าน : 930