อบรมการพูดเพื่อการแนะแนวการศึกษา ปีการศึกษา 2559

อบรมการพูดเพื่อการแนะแนวการศึกษา ปีการศึกษา 2559


       เมื่อวันศุกร์ที่ 11กันยายน 2558 ณ ห้องประชุม SC1-200 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กองบริการการศึกษา ได้จัดโครงการอบรมการพูดเพื่อการแนะแนวการศึกษา (พี่-น้องสัมพันธ์) (รอบระบบรับตรง) โดยมีนางทิพวรรณ เจริญศักดิ์ ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา เป็นประธาน โดยมีนิสิต ตัวแทนจากคณะ และบุคลากรกองบริการการศึกษา เข้าร่วมโครงการ ทั้งสิ้น 132 คน

       โดยในการจัดโครงการนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตได้ทราบรายละเอียดการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2559 อย่างถูกต้องและครบถ้วน

       เพื่อให้นิสิตได้รับความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการแนะแนวศึกษาที่ถูกวิธี และนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง เพื่อให้นิสิตได้นำประสบการณ์การแนะแนวจากรุ่นพี่ไปปรับปรุงและสามารถนำไปใช้ในการแนะแนวการศึกษาของแต่ละคนได้ และเพื่อสร้างความสามัคคีให้กับนิสิตในเครือข่ายพี่ – น้องสัมพันธ์ ก่อให้เกิดความเป็นผู้นำและรักสถาบันมากยิ่งขึ้น

       ในโครงการนี้ได้มีการบรรยายเรื่อง “การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ระบบรับ ตรง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2559” วิทยากรโดย นางภัสรา โกมณเฑียร นักวิชาการศึกษา การบรรยายเรื่อง การแนะแนวการศึกษา จากพี่ สู่ น้อง วิทยากรโดย นายอาทิตย์ อนุสรณ์ เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป กองกลาง การบรรยายเรื่อง “พูดดี พูดได้ ง่ายนิดเดียว” โดยวิทยาการ นางสาวจิรภา สีหนาท นักวิชาการศึกษา กองบริการการศึกษา รวมถึงมีกิจกรรม “บทบาทสมมติการแนะแนวการศึกษา”ด้วย ในการจัดโครงการครั้งนี้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้ไปใช้ในการแนะแนวการศึกษา และปรับใช้กับงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 


มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จะเปิดรับสมัครระบบรับตรง ระหว่างวันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2558 สมัครทาง http://acad.msu.ac.th/สนใจเข้าศึกษา ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ติดต่อกองบริการการศึกษา โทร 043-754377 
ภาพ : สราญพร แสงห้าว 
ข่าว : ขวัญธิดา ไชยศิลา

ภาพข่าวที่มา : กองบริการการศึกษา | ผู้ประกาศ : นายประกาศิต ไชยโยราช | วันประกาศ : 21 กันยายน 2558 | อ่าน : 1015