กองบริการการศึกษาจัดโครงการจัดการความรู้

กองบริการการศึกษาจัดโครงการจัดการความรู้


       เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2558 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารบริการนิสิต กองบริการการศึกษา ได้จัดโครงการจัดการความรู้เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559 ประเภทโครงการที่คณะดำเนินการเอง โดยมีนางศิโรวรรณ อินศร หัวหน้ากลุ่มงานคัดเลือกนิสิตและสหกิจศึกษา ผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ มีผู้เข้าร่วมโครงการเป็นตัวแทนจากคณะ และบุคลากรกองบริการการศึกษา รวมทั้งสิ้น 65 คน

       ในโครงการมีการบรรยาย เรื่อง “การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559 ประเภทโครงการที่คณะดำเนินการเอง” โดยนางสาวกรวิกา เทียมวงษ์ นักวิชาการศึกษา กองบริการการศึกษา หลังจากนั้นได้แบ่งกลุ่มเพื่อเล่าเรื่อง แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีในการดำเนินโครงการที่คณะดำเนินการเอง และสรุปรวบรวมองค์ความรู้ที่ได้สำหรับการนำเสนอ

       กิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้รูปแบบในการจัดทำประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559 ประเภทโครงการที่คณะดำเนินการเอง เป็นไปทิศทางเดียวกันและให้ถูกต้อง และเพื่อให้ได้จำนวนนิสิตเป็นไปตามแผนการรับเข้าศึกษาและมีคุณสมบัติตรงตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด 

ภาพ : ภัสรา โกมณเฑียร 
ข่าว : ขวัญธิดา ไชยศิลา

ภาพข่าวที่มา : กองบริการการศึกษา | ผู้ประกาศ : นายประกาศิต ไชยโยราช | วันประกาศ : 21 กันยายน 2558 | อ่าน : 832