มมส ได้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกรมการจัดหางานกับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

มมส ได้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกรมการจัดหางานกับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม


       เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2558 เวลา 08.30 น. ณโรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ กองบริการการศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคามได้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง กรมการจัดหางาน โดยได้รับเกียรติจากกรมการจัดหางานนายสุเมธ มโหสถ อธิบดีกรมการจัดหางาน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธีรยุทธ ชาติชนะยืนยง รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและพัสดุมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ นอกจากนั้นยังได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา นางทิพวรรณ เจริญศักดิ์ และบุคลากรกองบริการการศึกษาเข้าร่วมงาน

       ในการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีงานทำตามภารกิจของกรมการจัดหางานและเป็นไปตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาและบัณฑิตมีงานทำเพื่อเพิ่มประสบการณ์และพัฒนาศักยภาพด้านอาชีพตลอดจนการพัฒนาตนเองแก่นิสิตนักศึกษาและบัณฑิตในรูปแบบที่มีคุณค่าเหนือกว่าการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เพื่อส่งเสริมงานด้านวิชาการให้เกิดประโยชน์แก่นิสิตนักศึกษาบัณฑิตและสถานประกอบการเพื่อเปิดโอกาสให้หน่วยงานทั้งภาค รัฐและเอกชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพของนักศึกษาระดับบัณฑิตเพื่อส่งเสริมและสร้างความสัมพันธ์อันดีที่ จะก่อให้เกิดการพัฒนาเครือข่ายและความร่วมมือที่ดีในอนาคตทางด้านวิชาการด้านพัฒนาบุคลากรระหว่างมหาวิทยาลัยมหาสารคามและสถานประกอบการและเพื่อจัดหาตำแหน่งงานว่างในสถานประกอบการที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถความถนัดให้แก่บัณฑิต

       โดยหลังจากนี้ศูนย์ส่งเสริมสนับสนุนบัณฑิตได้งานทำมหาวิทยาลัยมหาสารคามร่วมกับกรมการจัดหางานในการดำเนินงานส่งเสริมและสนับสนุนการทำเพิ่มมากขึ้น ภาพ/ข่าว : ขวัญธิดา ไชยศิลา

ภาพข่าวที่มา : กองบริการการศึกษา | ผู้ประกาศ : นายประกาศิต ไชยโยราช | วันประกาศ : 25 กันยายน 2558 | อ่าน : 973