กองบริการการศึกษาจัดโครงการการจัดการความรู้ ผลการดำเนินกิจกรรม พี่-น้องสัมพันธ์ รุ่นที่ 8

กองบริการการศึกษาจัดโครงการการจัดการความรู้ ผลการดำเนินกิจกรรม  พี่-น้องสัมพันธ์ รุ่นที่ 8


       เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมกองบริการการศึกษา ชั้น 2 อาคารบริการนิสิต งานโรงเรียนสัมพันธ์ กองบริการการศึกษาได้จัดโครงการการจัดการความรู้ ผลการดำเนิน กิจกรรม พี่-น้องสัมพันธ์ รุ่นที่ 8 รอบระบบรับตรง มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 31 คน ซึ่งกิจกรรมนี้ได้จัดเป็นประจำทุกปี ในปัจจุบัน งานโรงเรียนสัมพันธ์มีนิสิตในเครือข่ายพี่-น้องสัมพันธ์ เป็นรุ่นที่ 8 โดยนิสิตที่จะสามารถเป็นเครือข่ายประชาสัมพันธ์กับกองบริการการศึกษาได้นั้น จะต้องเข้ารับการอบรมการพูดเพื่อการแนะแนวการศึกษาจากกองบริการการศึกษา รวมทั้งมีโอกาสได้ไปแนะแนวให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนเดิมและโรงเรียนมัธยมศึกษาทั่วประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการไปแนะแนวการศึกษากับกองบริการการศึกษา หรือนิสิตจะจัดกลุ่มไปด้วยตนเองก็ตาม นิสิตจะต้องเข้าร่วมโครงการการจัดการความรู้ผลการดำเนินงาน พี่ – น้องสัมพันธ์ กับกองบริการการศึกษาด้วย โดยนิสิตในเครือข่ายทุกรุ่นที่ผ่านมา ให้ความสำคัญกับการเป็นส่วนหนึ่งในการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นอย่างดี และพร้อมที่จะร่วมงานกับกองบริการการศึกษาทุกครั้งที่มีโอกาส และนิสิตในเครือข่ายรุ่นที่ 8 รอบระบบรับตรง รุ่นปัจจุบันนี้ ได้ผ่านการอบรมการพูด และการแนะแนวการศึกษามาแล้ว ดังนั้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแนะแนวการศึกษาของนิสิตเครือข่าย พี่ – น้องสัมพันธ์ กองบริการการศึกษา และการเป็นเครือข่ายประชาสัมพันธ์กับกองบริการการศึกษาอย่างเต็มรูปแบบ กองบริการการศึกษา โดยงานโรงเรียนสัมพันธ์ จึงได้จัดโครงการการจัดการความรู้ผลการดำเนินกิจกรรมพี่ – น้องสัมพันธ์ รุ่นที่ 8 รอบระบบรับตรงขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การแนะแนวการศึกษา และทราบการดำเนินงานของนิสิตแต่ละกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในปัญหาและอุปสรรคที่นิสิตพบในการแนะแนวแต่ละโรงเรียน ระดมความคิดเพื่อแก้ไขปัญหาที่นิสิตพบจากการแนะแนวการศึกษาแต่ละโรงเรียน เพื่อพัฒนาการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตลอดจนการแนะแนวการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนิสิตเครือข่ายประชาสัมพันธ์ให้ดียิ่งขึ้น

       เมื่อเสร็จสิ้นโครงการนี้แล้ว งานโรงเรียนสัมพันธ์ จะได้นำข้อมูลที่ได้จากโครงการนี้ ไปพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงาน พี่ – น้องสัมพันธ์ ต่อไป


ภาพ : จิรภา สีหนาท 
ข่าว : ขวัญธิดา ไชยศิลา

ภาพข่าวที่มา : กองบริการการศึกษา | ผู้ประกาศ : นายประกาศิต ไชยโยราช | วันประกาศ : 1 ตุลาคม 2558 | อ่าน : 1032