มมส จัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่โลกอาชีพ ประจำปี 2559

มมส จัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่โลกอาชีพ ประจำปี 2559


     ศูนย์ส่งเสริม สนับสนุน บัณฑิตได้งานทำ กองบริการการศึกษา มมส จัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่โลกอาชีพ ประจำปี 2559
     เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุมคณะสาธารณสุขศาสตร์ ชั้น 5 ศูนย์ส่งเสริม สนับสนุน บัณฑิตได้ งานทำ กองบริการการศึกษา จัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่โลกอาชีพ ประจำปี 2559 โดยมี ผู้ช่วย ศาสตราจารย์ ดร. ธีรยุทธ ชาติชนะยืนยง รองอธิการบดีฝ่ายอำนวยการ เป็นประธานเปิดงาน นางทิพวรรณ เจริญศักดิ์ ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจากอาจารย์วีรพล สวรรค์พิทักษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ใน เรื่อง การเตรียมความพร้อมเข้าสู่การปฏิบัติงานจริง เกณฑ์คุณสมบัติและบุคลิกภาพที่สถานประกอบการใช้ เป็น มาตรฐานคัดกรองบุคคลเข้าทำงาน และ เทคนิคการเขียน Resume ให้น่าสนใจ
     โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่โลกอาชีพ ได้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะให้กับนิสิตที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ในด้าน การเตรียมความพร้อมเข้าสู่การปฏิบัติงานจริง เกณฑ์คุณสมบัติและบุคลิกภาพที่สถานประกอบการใช้เป็นมาตรฐานคัดกรองบุคคลเข้าทำงาน เทคนิคการเขียน Resume ให้น่าสนใจ และเพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้บัณฑิตมีงานทำเพิ่มขึ้น ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ประกอบด้วย คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานประจำคณะ นิสิต และบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประมาณ 1,400 คน

ภาพ : ภัสรา โกมณเฑียร
ข่าว : ขวัญธิดา ไชยศิลา

ภาพข่าวที่มา : กองบริการการศึกษา | ผู้ประกาศ : นายประกาศิต ไชยโยราช | วันประกาศ : 5 เมษายน 2559 | อ่าน : 1128