กองบริการการศึกษา จัดโครงการอบรมการพูดเพื่อการแนะแนวการศึกษา

กองบริการการศึกษา จัดโครงการอบรมการพูดเพื่อการแนะแนวการศึกษา


     วันศุกร์ที่ 8 เมษายน 255 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารบริการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กองบริการการศึกษา ได้จัดโครงการอบรมการพูดเพื่อการแนะแนวการศึกษา พี่-น้องสัมพันธ์ รุ่นที่ 9 (รอบระบบพิเศษ)

     โดยมีนางทิพวรรณ เจริญศักดิ์ ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา เป็นประธาน โดยมีนิสิต ตัวแทนจากคณะ และบุคลากรกองบริการการศึกษา เข้าร่วมโครงการ ทั้งสิ้น 50 คน โดยในการจัดโครงการนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตได้ทราบรายละเอียดการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ระบบพิเศษ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2559 อย่างถูกต้องและครบถ้วน เพื่อให้นิสิตได้รับความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการแนะแนวศึกษาที่ถูกวิธี และนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

     เพื่อให้นิสิตได้นำประสบการณ์การแนะแนวการศึกษาที่ได้รับไปปรับใช้ในการแนะแนวการศึกษาของแต่ละบุคคลได้ และเพื่อสร้างความสามัคคีให้กับนิสิตในเครือข่ายพี่ – น้องสัมพันธ์ ก่อให้เกิดความเป็นผู้นำและรักสถาบันมากยิ่งขึ้น ในโครงการนี้ได้มีการบรรยายเรื่อง “การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ระบบพิเศษ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2559” บรรยายโดย นางสาวจิรภา สีหนาท นักวิชาการศึกษา ในการจัดโครงการครั้งนี้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ได้ไปใช้ในการแนะแนวการศึกษา และประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยได้อีกด้วย

     มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครระบบพิเศษ ระหว่างวันที่ 15 มีนาคม – 30 เมษายน 2559 สมัครทาง http://acad.msu.ac.th/ สนใจเข้าศึกษา ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ติดต่อกองบริการการศึกษา โทร 043-754377 


ภาพ : ภัสรา โกมณเฑียร 
ข่าว : ขวัญธิดา ไชยศิลา

ภาพข่าวที่มา : กองบริการการศึกษา | ผู้ประกาศ : นายประกาศิต ไชยโยราช | วันประกาศ : 17 พฤษภาคม 2559 | อ่าน : 870