โครงการจัดการความรู้นักวิชาการศึกษา

โครงการจัดการความรู้นักวิชาการศึกษา


     วันที่ 2-3พฤษภาคม 2559 กองบริการการศึกษา จัดโครงการจัดการความรู้นักวิชาการศึกษา เรื่องการส่งเสริม สนับสนุน บัณฑิตได้งานทำ ณ โรงแรมนาข่าบุรี รีสอร์ท จังหวัดอุดรธานี โดยมีตัวแทนแต่ละคณะและบุคลากรกองบริการการศึกษาเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 50 คน

     ในโครงการนี้ได้รับเกียรติจาก ท่านผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา นางทิพวรรณ เจริญศักดิ์ กล่าวต้อนรับและเปิดโครงการ พร้อมกันนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.รัชนีวรรณ ตั้งภักดี และอาจารย์ชนยุตฏษ์ ช้างเพชร อาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์ เป็นวิทยากร บรรยายและดำเนินโครงการนี้ โดยได้มีการแลกเปลี่ยน และระดมความคิดเห็น เพี่อส่งเสริมสนับสนุนให้บัณฑิตที่จบจากมหาวิทยาลัยมหาสารคามในแต่ละคณะได้งานทำเพิ่มขึ้น 

ภาพ : ประกาศิต ไชยโยราช,ขวัญธิดา ไชยศิลา 
ข่าว : ขวัญธิดา ไชยศิลา

ภาพข่าวที่มา : กองบริการการศึกษา | ผู้ประกาศ : นายประกาศิต ไชยโยราช | วันประกาศ : 17 พฤษภาคม 2559 | อ่าน : 918