กองบริการการศึกษา มมส ติวการสอบเข้าสู่งานราชการ ก.พ.

กองบริการการศึกษา มมส ติวการสอบเข้าสู่งานราชการ ก.พ.


     เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมคณะสาธารณสุขศาสตร์ ชั้น 5 มหาวิทยาลัย มหาสารคาม กองบริการการศึกษา จัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่โลกอาชีพ ประจำปี 2559 เรื่อง ติวการสอบเข้าสู่งานราชการ ก.พ. โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ประเทพา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานเปิดงา
     นางทิพวรรณ เจริญศักดิ์ ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา เปิดเผยว่า โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่โลกอาชีพ ได้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะให้กับนิสิตที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา บัณฑิต และศิษย์เก่า และบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในด้าน การเตรียมความพร้อมเข้าสู่งานราชการ แนวการจัดสอบ และข้อสอบ ภาค ก (ก.พ.) และเพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้บัณฑิตมีงานทำเพิ่มขึ้น ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร. ชูเกียรติ ตั้งคุณสมบัติ เป็นวิทยากร บรรยายเรื่อง การทดสอบวิชาความสามารถทั่วไป ก.พ.ภาค ก. แนะแนวทางการเตรียมสอบด้านความสามารถทางด้านการคิดคำนวณ เช่น อนุกรม โจทย์คณิตศาสตร์ และการวิเคราะห์ข้อมูล
     ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานประจำคณะ นิสิต บัณฑิต และศิษย์เก่า และบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประมาณ 1,000 คน มหาวิทยาลัยมหาสารคามคาดหวังว่า ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ไปเตรียมความพร้อมในการเข้าสอบคัดเลือกเข้าสู่งานราชการ และบรรลุตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยต่อไป
ภาพข่าวที่มา : กองบริการการศึกษา | ผู้ประกาศ : นายประกาศิต ไชยโยราช | วันประกาศ : 1 กรกฎาคม 2559 | อ่าน : 1033