โครงการพัฒนาศักยภาพการให้บริการของบุคลากรในสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โครงการพัฒนาศักยภาพการให้บริการของบุคลากรในสำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม


     วันที่ 29 กรกฎาคม 2559 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 5 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กองบริการการศึกษาจัดโครงการพัฒนาศักยภาพการให้บริการของบุคลากรในสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม” ผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ประกอบด้วย บุคลากรสังกัดสำนักงานอธิการบดี จำนวน 12 หน่วยงาน ประมาณ 500 คนโดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธีรยุทธ ชาติชนะยืนยง รองอธิการบดีฝ่ายอำนวยการ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และมีนางทิพวรรณ เจริญศักดิ์ ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา กล่าวรายงาน 

     โครงการพัฒนาศักยภาพการให้บริการของบุคลากรในสำนักงานอธิการบดี ได้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในสำนักงานอธิการบดี ให้มีความรู้และทักษะในการให้บริการ เพื่อสร้างความตระหนักและความภาคภูมิใจในบทบาทหน้าที่ของผู้ให้บริการ เพื่อให้บุคลากรในสำนักงานอธิการบดี สามารถปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย

ดาวน์โหลด:     


ภาพ : ภัสรา โกมณเฑียร,ประกาศิต ไชยโยราช 
ข่าว : ขวัญธิดา ไชยศิลา
ภาพข่าวที่มา : กองบริการการศึกษา | ผู้ประกาศ : นายประกาศิต ไชยโยราช | วันประกาศ : 1 สิงหาคม 2559 | อ่าน : 1023