มมส เตรียมจัดสอบ GAT-PAT ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560

มมส เตรียมจัดสอบ GAT-PAT ครั้งที่ 1  ประจำปีการศึกษา 2560


     เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี กองบริการการศึกษาได้จัดการประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดการทดสอบ(GAT) และทดสอบความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 สำหรับหัวหน้าสนามสอบ ผู้ช่วยหัวหน้าสนามสอบ ฝ่ายคลังข้อสอบ และคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ประเทพา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธาน ในการประชุม พร้อมด้วยนางทิพวรรณ เจริญศักดิ์ ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดสอบ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้
     โดยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับมอบหมายจากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ. ให้เป็นศูนย์สอบส่วนภูมิภาค ดำเนินการจัดการทดสอบ(GAT) และทดสอบความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 ให้กับผู้สมัครที่เป็นนักเรียนชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า หรือสำเร็จการศึกษาแล้ว มีแบบทดสอบรวมทั้งสิ้นของศูนย์สอบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 13 วิชา จำนวน 50,708 ชุด จัดสอบ ในวันที่ 29 ตุลาคม-1พฤศจิกายน 2559 โดยกองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นหน่วยงานในการอำนวยการสอบในจังหวัดมหาสารคาม ร้อยเอ็ด และกาฬสินธุ์ ทั้งหมด 8 สนามสอบ ซึ่งประกอบไปด้วย

          1.สนามสอบจังหวัดมหาสารคาม ได้แก่ สนามสอบสารคามพิทยาคม ผดุงนารี และสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
          2.สนามสอบจังหวัดร้อยเอ็ด ได้แก่ สนามสอบร้อยเอ็ดวิทยาลัย สตรีศึกษา และเทศบาลวัดสระทอง
          3.สนามสอบจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้แก่ สนามสอบ กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ และอนุกูลนารี

     สำหรับการจัดการทดสอบ(GAT) และทดสอบความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) เพื่อนำคะแนนไปเป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา โดยคะแนนสอบในครั้งนี้ จะเป็นเกณฑ์ส่วนหนึ่งในการพิจารณาเข้ารับตรงมหาวิทยาลัยมหาสารคามด้วย ติดต่อสอบถามรายละเอียดในการสอบ GAT-PAT และการสมัครเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ได้ที่ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 043-754377 และ http://acad.msu.ac.th 

ภาพ: ภัสรา โกมณเฑียร 
ข่าว : ขวัญธิดา ไชยศิลา

ภาพข่าวที่มา : กองบริการการศึกษา | ผู้ประกาศ : นายประกาศิต ไชยโยราช | วันประกาศ : 19 ตุลาคม 2559 | อ่าน : 2917