กองบริการการศึกษา มมส จัดการประชุมเรื่องการดำเนินงานส่งเสริม สนับสนุน บัณฑิตได้งานทำ

กองบริการการศึกษา มมส จัดการประชุมเรื่องการดำเนินงานส่งเสริม สนับสนุน บัณฑิตได้งานทำ


     เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ศูนย์ส่งเสริม สนับสนุน บัณฑิตได้งานทำ กองบริการการศึกษา มมส ได้จัดการประชุมเรื่อง การดำเนินงานส่งเสริม สนับสนุน บัณฑิตได้งานทำ โดยมีศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ประเทพา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธาน พร้อมด้วย นางทิพวรรณ เจริญศักดิ์ ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา บุคลากรกองบริการการศึกษา และคณะกรรมการเครือข่ายระดับคณะทุกคณะ เข้าร่วมประชุม ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ ได้มีการสรุปรายงานผลการดำเนินงานการดำเนินโครงการ/กิจกรรมส่งเสริม สนับสนุน บัณฑิตได้งานทำ ประจำปี 2559 มีการมอบนโยบายการดำเนินงานส่งเสริมสนับสนุน บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีงานทำ ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ประเทพา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และรายงานข้อมูลภาวะการได้งานทำของบัณฑิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2558 -2559 รวมทั้งได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อหาแนวทางปฏิบัติงานที่ดีเพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้บัณฑิต มมส ได้มีงานทำเพิ่มมากขึ้น ภาพ : ภัสรา โกมณเฑียร /ข่าว: ขวัญธิดา ไชยศิลา

ภาพข่าวที่มา : กองบริการการศึกษา | ผู้ประกาศ : นายประกาศิต ไชยโยราช | วันประกาศ : 24 มกราคม 2560 | อ่าน : 741