กองบริการการศึกษา มมส จัดเตรียมความพร้อมสู่โลกอาชีพ

กองบริการการศึกษา มมส จัดเตรียมความพร้อมสู่โลกอาชีพ


     กองบริการการศึกษา มมส จัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่โลกอาชีพ ศูนย์ส่งเสริม สนับสนุน บัณฑิตได้งานทำ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่โลกอาชีพ ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมคณะสาธารณสุขศาสตร์ ชั้น 5 ศูนย์ส่งเสริม สนับสนุน บัณฑิตได้ งานทำ กองบริการการศึกษา จัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่โลกอาชีพ ประจำปี 2560 โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ประเทพา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเป็นประธานเปิดงาน นางทิพวรรณ เจริญศักดิ์ ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจาก นายทัศไนย เหมือนเสน รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทจัดหางาน จ๊อบบีเคเค ดอดคอม จำกัด เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ใน เรื่อง การเตรียมความพร้อมเข้าสู่การปฏิบัติงานจริง เกณฑ์คุณสมบัติและบุคลิกภาพที่สถานประกอบการใช้เป็นมาตรฐานคัดกรองบุคคลเข้าทำงาน และ เทคนิคการสัมภาษณ์งานให้ได้งานทำ โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่โลกอาชีพ ได้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะให้กับนิสิตที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในด้านการเตรียมความพร้อมเข้าสู่การปฏิบัติงานจริง ส่งเสริม สนับสนุน ให้บัณฑิตมีงานทำเพิ่มขึ้น ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ประกอบด้วย คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานประจำคณะ นิสิต และบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประมาณ 1,000 คน

ภาพ/ข่าว : บุณฑริกา ภูผาหลวง

ภาพข่าวที่มา : กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ | ผู้ประกาศ : นายประกาศิต ไชยโยราช | วันประกาศ : 2 กุมภาพันธ์ 2560 | อ่าน : 1077