กองบริการการศึกษา จัดโครงการอบรมการพูดเพื่อการแนะแนวการศึกษา พี่-น้องสัมพันธ์ รุ่นที่ 10

กองบริการการศึกษา จัดโครงการอบรมการพูดเพื่อการแนะแนวการศึกษา  พี่-น้องสัมพันธ์  รุ่นที่ 10


     เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุม SC1-200 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กองบริการการศึกษา จัดโครงการอบรมการพูดเพื่อการแนะแนวการศึกษา พี่-น้องสัมพันธ์ รุ่นที่ 10 (รอบระบบพิเศษ) โดยมีนางทิพวรรณ เจริญศักดิ์ ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา เป็นประธาน มีนิสิต และตัวแทนจากคณะ และบุคลากรกองบริการการศึกษา เข้าร่วมโครงการ ทั้งสิ้น 80 คน
     การจัดโครงการนี้ มีการบรรยายเรื่อง “เกณฑ์การรับเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบพิเศษ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2560” โดยนางทิพววรรณ กองกูล นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ เป็นวิทยากร และได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่อง “พูดดี พูดได้ ง่ายนิดเดียว”เพื่อให้นิสิตได้รับความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการแนะแนวศึกษาที่ถูกวิธี และนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง และได้นำประสบการณ์การแนะแนวการศึกษาที่ได้รับไปปรับใช้ในการแนะแนวการศึกษาของแต่ละบุคคลได้ รวมทั้งเพื่อสร้างความสามัคคีให้กับนิสิตในเครือข่ายพี่ – น้องสัมพันธ์ ก่อให้เกิดความเป็นผู้นำและรักสถาบันมากยิ่งขึ้น
     มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครระบบพิเศษ ระหว่างวันที่ 15 มีนาคม – 15 พฤษภาคม 2560 สมัครทาง http://acad.msu.ac.th สนใจเข้าศึกษา ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ติดต่อกองบริการการศึกษา โทร 043-754377 
ภาพ : ภัสรา โกมณเฑียร, บุษบา เสนา 
ข่าว : ขวัญธิดา ไชยศิลา

ภาพข่าวที่มา : กองบริการการศึกษา | ผู้ประกาศ : นายประกาศิต ไชยโยราช | วันประกาศ : 31 มีนาคม 2560 | อ่าน : 962