งานสหกิจศึกษากองบริการการศึกษาจัดงานปัจฉิมนิเทศ

งานสหกิจศึกษากองบริการการศึกษาจัดงานปัจฉิมนิเทศ


     วันอังคารที่ 16 พฤษภาคม 2560 เวลา 8.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม TA 201 ชั้น 2 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม งานสหกิจศึกษา กองบริการการศึกษา จัดงานปัจฉิมนิเทศและนำเสนอผลงานสหกิจศึกษารุ่นที่ 36 ภาคการศึกษาที่ 2/2559 สำหรับนิสิตสหกิจศึกษา คณะเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร โดยนิสิตได้นำเสนอผลงานสหกิจศึกษาที่ได้ไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการแต่ละแห่ง เช่น บริษัทสวนผักปากช่อง จำกัด, บริษัทเมล็ดพันธุ์ อีทีจี จำกัด, บริษัทเพื่อนเกษตรกรจำกัด, วังน้ำเขียวฟาร์ม, เขาใหญ่ฟาร์มวิลเลจ, ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี, บริษัทเจียไต๋จำกัด เป็นต้น โดยมีอาจารย์นิเทศงานสหกิจศึกษาและงานสหกิจศึกษากองบริการการศึกษา เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอผลงานในครั้งนี้ 



ภาพ : สราญพร แสงห้าว 
ข่าว : ขวัญธิดา ไชยศิลา

ภาพข่าว



ที่มา : กองบริการการศึกษ | ผู้ประกาศ : นายประกาศิต ไชยโยราช | วันประกาศ : 23 พฤษภาคม 2560 | อ่าน : 725