งานสหกิจศึกษาจัดงานปัจฉิมนิเทศและนำเสนอผลงานสห

งานสหกิจศึกษาจัดงานปัจฉิมนิเทศและนำเสนอผลงานสห


     งานสหกิจศึกษาจัดงานปัจฉิมนิเทศและนำเสนอผลงานสหกิจศึกษานิสิตคณะเทคโนโลยี วันพุธที่ 17 พฤษภาคม 2550 เวลา 8.30-15.00 น. ณ ห้องประชุม TA 201 ชั้น 2 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม งานสหกิจศึกษา กองบริการการศึกษา ได้จัดงานปัจฉิมนิเทศและนำเสนอผลงานสหกิจศึกษารุ่นที่ 36 ภาคการศึกษาที่ 2/2559 สำหรับนิสิตคณะเทคโนโลยี สาขาวิชาสัตวศาสตร์ โดยนิสิตได้นำเสนอผลงานการไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการต่างๆ เช่น บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัทเอส เอฟ ขอนแก่น จำกัด, บริษัท ชินธง จำกัด, PT Charoen Pokphand Indonesia ประเทศอินโดนีเซีย, บริษัทเบทาโกร เกษตรอุตสาหกรรม จำกัด เป็นต้น ภาพ : สราญพร แสงห้าว 
ข่าว : ขวัญธิดา ไชยศิลา

ภาพข่าวที่มา : กองบริการการศึกษา | ผู้ประกาศ : นายประกาศิต ไชยโยราช | วันประกาศ : 23 พฤษภาคม 2560 | อ่าน : 832