จัดงานปัจฉิมนิเทศและนำเสนอผลงานสหกิจศึกษา

จัดงานปัจฉิมนิเทศและนำเสนอผลงานสหกิจศึกษา


     สหกิจศึกษา จัดงานปัจฉิมนิเทศและนำเสนอผลงานสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เวลา 8.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม SC1-200 ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม งานสหกิจศึกษา กองบริการการศึกษา ได้จัดงานปัจฉิมนิเทศและนำเสนอผลงานสหกิจศึกษารุ่นที่ 36 ภาคการศึกษาที่ 2/2559 สำหรับนิสิตคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ โดยนิสิตได้นำเสนอผลงานการไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการต่างๆ เช่น บริษัท ขอนแก่นบริวเวอรี่ จำกัด บริษัท ไดกิ้น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช เป็นต้น ภาพ : สราญพร แสงห้าว 
ข่าว : ขวัญธิดา ไชยศิลา

ภาพข่าวที่มา : กองบริการการศึกษา | ผู้ประกาศ : นายประกาศิต ไชยโยราช | วันประกาศ : 23 พฤษภาคม 2560 | อ่าน : 838