มมส จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะการคิดวิเคราะห์ นักวิชาการศึกษา

มมส จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะการคิดวิเคราะห์ นักวิชาการศึกษา


     มมส จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะการคิดวิเคราะห์ นักวิชาการศึกษา มมส จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะการคิดวิเคราะห์ นักวิชาการศึกษา เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2560 เวลา 09.30 น. กองบริการการศึกษา ร่วมกับกองทะเบียนและประมวลผล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะการคิดวิเคราะห์ นักวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขึ้น ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ประเทพา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ โดยมี นางทิพวรรณ เจริญศักดิ์ ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์วีรพันธ์ เกษสังห์ อาจารย์ประจำสถาบัน Entraining เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง การพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์(Analytical Thinking) โดยมีนักวิชาการศึกษา บุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมโครงการ 275 คน จัดขึ้นเพื่อส่งเสริม และพัฒนานักวิชาการศึกษาให้ได้รับรู้ มีประสบการณ์ด้านคิดวิเคราะห์เพื่อนำไปพัฒนาองค์กรและปฏิบัติงานให้กับมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือของนักวิชาการศึกษา ในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน และการแก้ปัญหาต่างๆ ร่วมกันได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กองบริการการศึกษาและกองทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทร. 043 754333 ต่อ 1202 ,1205 ภาพ/ข่าว : แสงเทียน วงษาเวียง

ภาพข่าวที่มา : กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ | ผู้ประกาศ : นายประกาศิต ไชยโยราช | วันประกาศ : 22 มิถุนายน 2560 | อ่าน : 783