งานสหกิจศึกษา กองบริการการศึกษา มมส เข้าร่วมงาน วันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 8

งานสหกิจศึกษา กองบริการการศึกษา มมส  เข้าร่วมงาน วันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 8


     เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2560 งานสหกิจศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เข้าร่วมงานสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 8 พ.ศ.2560 ณ ห้องเอ็มเพรส แกรนด์ฮอลล์ ชั้น 3 โรงแรม ดิ เอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และเครือข่ายส่งเสริมการพัฒนาสหกิจในสถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบน ร่วมจัดงาน
     วันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 8 “Thailand 4.0 : ความท้าทายของสหกิจศึกษา” ครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการนำเสนอผลงานดีเด่นระดับชาติ และระดับโลก ของนักศึกษาสหกิจ อีกทั้งยังเป็นการเชิดชูเกียรติแก่บุคลากรของสถานประกอบการและสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งหน่วยงานที่ดำเนินงานสหกิจศึกษาดีเด่นระดับชาติ และเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์สหกิจศึกษาระหว่างภาคีสหกิจศึกษาที่เกี่ยวข้อง เผยแพร่ความรู้ ผลการดำเนินงาน และทิศทางการดำเนินงานสหกิจศึกษาในอนาคตแก่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
     กิจกรรมภายในงานมีการบรรยายพิเศษ เรื่อง “Thailand 4.0 : ความท้าทายของสหกิจศึกษา”โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และมีการเสวนาเรื่อง “สหกิจศึกษากับ Thailand 4.0” โดยที่ปรึกษาประธานหอการค้าเชียงใหม่ รองเลขาธิการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา และรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นอกจากนั้นยังมีนิทรรศการผลงานสหกิจศึกษาดีเด่นระดับชาติ อีกด้วย
     ในการร่วมงานครั้งนี้ มีตัวแทนจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมงาน คือ นางทิพวรรณ เจริญศักดิ์ ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา นางชิดชนก งามสุทธิ, นางสาววันวิสา หงส์เวหา, นางสาวสราญพร แสงห้าว และนายภาณุวัฒน์ สว่างแสง ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบงานสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยตรง ภาพ : สราญพร แสงห้าว 
 ข่าว : ขวัญธิดา ไชยศิลา

ภาพข่าวที่มา : กองบริการการศึกษา | ผู้ประกาศ : นายประกาศิต ไชยโยราช | วันประกาศ : 22 มิถุนายน 2560 | อ่าน : 872