กองบริการการศึกษา มมส ติวการสอบเข้าสู่งานราชการ ก.พ.

กองบริการการศึกษา มมส ติวการสอบเข้าสู่งานราชการ ก.พ.


     กองบริการการศึกษา มมส ติวการสอบเข้าสู่งานราชการ ก.พ. กองบริการการศึกษา มมส ติวการสอบเข้าสู่งานราชการ ก.พ. วันนี้ (9 มิถุนายน 2560) ณ ห้องประชุมคณะสาธารณสุขศาสตร์ ชั้น 5 มหาวิทยาลัย มหาสารคาม กองบริการการศึกษา จัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่โลกอาชีพ ประจำปี 2560 เรื่อง ติวการสอบเข้าสู่งานราชการ ก.พ. โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ประเทพา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานเปิดงาน สำหรับโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่โลกอาชีพ ได้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เป็นการพัฒนาทักษะให้กับนิสิตที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา บัณฑิต และศิษย์เก่า และบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในด้านการเตรียมความพร้อมเข้าสู่งานราชการ แนวการจัดสอบ และข้อสอบ ภาค ก (ก.พ.)และเพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้บัณฑิตมีงานทำเพิ่มขึ้น ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ สัญฐิติ บุญศรี เป็นวิทยากร บรรยายเรื่อง การทดสอบวิชาความสามารถทั่วไป ก.พ.ภาค ก. ความสามารถทางด้านการคิดคำนวณ เช่น อนุกรม ,โจทย์คณิตศาสตร์ และการวิเคราะห์ข้อมูล บรรยายด้าน ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ โดย อาจารย์ เจมี่ เสนะวัต เอี้ยงสำอาง และในวันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน 2560 รับฟังบรรยายต่อในเรื่องความสามารถทางด้านเหตุผล อุปมาอุปไมย ,การสรุปความจากภาษา , การสรุปความจากสัญลักษณ์ และการสรุปเหตุผลเชิงตรรกะ โดย อาจารย์ ไพโรจน์ ก้านอินทร์ ผู้เข้าร่วมโครงการตลอดทั้ง 2 วัน ระหว่างวันที่ 9 -10 มิถุนายน 2560 ประกอบด้วย คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานประจำคณะ นิสิต บัณฑิต และศิษย์เก่า และบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประมาณ 1,000 คน มหาวิทยาลัยมหาสารคามคาดหวังว่า ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ไปเตรียมความพร้อมในการเข้าสอบคัดเลือกเข้าสู่งานราชการ และบรรลุตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยต่อไป ภาพ/ข่าว บุณฑริกา ภูผาหลวง 

ภาพข่าวที่มา : กองบริการการศึกษา | ผู้ประกาศ : นายประกาศิต ไชยโยราช | วันประกาศ : 22 มิถุนายน 2560 | อ่าน : 981