กองบริการการศึกษาจัดโครงการจัดการความรู้

กองบริการการศึกษาจัดโครงการจัดการความรู้


     วันที่ 21 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมกองบริการการศึกษา ชั้น 2 อาคารบริการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กองบริการการศึกษา ได้จัดโครงการจัดการความรู้ เรื่องสอบสัมภาษณ์และรับแฟ้มพิจารณาผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบกลาง (Admissions) ประจำปีการศึกษา 2560 มีนักวิชาการศึกษาตัวแทนทุกคณะ พร้อมด้วยบุคลากรกองบริการการศึกษา เข้าร่วมโครงการ จำนวน 50 คน โดยมีนางทิพวรรณ เจริญศักดิ์ ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา เป็นประธานกล่าวต้อนรับและเปิดโครงการ และมีการบรรยายเรื่อง การคัดเลือกเข้าศึกษาและการสอบสัมภาษณ์ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ในระดับปริญญาตรี ระบบกลาง (Admissions) ประจำปีการศึกษา 2560 โดยนางศิโรวรรณ อินศร หัวหน้ากลุ่มงานคัดเลือกนิสิตและสหกิจศึกษา นอกจากนี้ยังได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อร่วมหาแนวทางปฏิบัติที่ดีในการดำเนินงาน ให้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ทุกประการ 
ภาพ : ภัสรา โกมณเฑียร 
ข่าว : ขวัญธิดา ไยศิลา

ภาพข่าวที่มา : กองบริการการศึกษา | ผู้ประกาศ : นายประกาศิต ไชยโยราช | วันประกาศ : 22 มิถุนายน 2560 | อ่าน : 901